Informácie o príprave Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a stratégie miestneho rozvoja na programové obdobie 2007 – 2013 s realizáciou až do roku 2015.