Stratégia 2007 - 2013

Stratégia MAS MALOHONT je schválená

Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo 15 z 38 preložených stratégií, ktoré ku koncu roka 2008 mohli predkladať občianske združenia založené a fungujúce na princípoch prístupu LEADER. Jednou z týchto stratégií je aj stratégia našej MAS pod názvom Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme.

Vyvrcholilo tak niekoľkoročné úsilie starostov, podnikateľov a zástupcov združení z nášho regiónu, ktorí sa aktívne podieľali na spracovaní stratégie, zúčastňovali sa zasadnutí, pracovných stretnutí a iných aktivít MAS.

Celkový finančný balík, o ktorý sme sa predložením stratégie uchádzali, je 2 084 578,11 EUR (62,8 miliónov korún) na 5 rokov, k čomu prispejú počas 5 rokov aj obce zahrnuté do územia MAS, a to sumou 172 661,49 EUR (5,2 miliónov korún). Zo schválených finančných prostriedkov budeme v rámci prístupu LEADER podporovať tie aktivity, ktoré sme si naplánovali v stratégii:

2.1  Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení
3.1  Podpora zlepšenia vzhľadu obcí
3.2  Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach

Schválením stratégie nám bola zároveň schválená aj podpora na propagáciu a informovanosť v regióne, školenia, prevádzku vlastnej kancelárie a na pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať všetky administratívne a odborné práce súvisiace s realizáciou stratégie.

Nezabudli sme ani na občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, školy a ostatných aktívnych občanov, pre ktorých bude MAS MALOHONT vďaka finančnému príspevku obcí každoročne realizovať grantový program.

V mene spracovateľského kolektívu stratégie rozvoja územia MAS MALOHONT, ďakujeme všetkým starostom, podnikateľom, občianskym združeniam, aktívnym občanom, zástupcom škôl a ďalším inštitúciám za ich čas, úsilie, financie a aktívnu účasť na spracovaní stratégie. Naše poďakovanie patrí aj poslancom obecných zastupiteľstiev za odsúhlasenie podpory, vďaka ktorej budú môcť miestne subjekty zrealizovať viac projektov v prospech rozvoja obcí i celého regiónu.

Na stiahnutie:
Oznámenie k výsledkom hodnotenia stratégií