Výzvy MAS

Podporíme podnikateľov v cestovnom ruchu

Miestna akčná skupina MALOHONT má aktuálne k dispozícii takmer 300 000 €, ktoré sú určené pre podnikateľské subjekty na investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie ubytovacích a doplnkových relaxačných zariadení v rámci územia pôsobnosti MAS. Projekty v tejto výzve je možné predkladať najneskôr do 15. apríla 2024.

„V rámci projektov môžeme podporiť výstavbu nových alebo rekonštrukciu a modernizáciu existujúcich ubytovacích zariadení či nevyužívaných objektov na ubytovacie zariadenia s kapacitou od 5 do 30 lôžok.“ približuje zameranie výzvy manažérka MAS Ing. Danica Blahová a dodáva, že tieto aktivity je možné realizovať len v nadväznosti na investície do rozvoja rekreačných a relaxačných činností. Oprávnené sú aj investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie doplnkových relaxačných a rekreačných zariadení v nadväznosti na existujúce ubytovacie zariadenie bez kapacitného lôžkového obmedzenia, ako napríklad wellness, športové relaxačné ihrisko, sauna, krb, bazén a pod.

Inšpiráciou pre žiadateľov môžu byť doteraz podporené projekty tohto zamerania. Firma Kvety – Tulipán, s.r.o. zrekonštruovala v roku 2022 podkrovné priestory nad kvetinárstvom v Hnúšti na apartmán s kuchynkou, v ktorom poskytuje ubytovanie pre max. 10 osôb. Vďaka schváleniu podpory v roku 2023 sa rekonštrukcie dočkala aj poľovnícka chata pod Maginhradom, ktorá bude mať kapacitu 12 stálych lôžok. Z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013 stojí za zmienku komplexná rekonštrukcia chátrajúcej budovy na Ráztočnom v obci Klenovec, v ktorej v tom čase vzniklo ubytovanie pre 10 hostí. Nasledovania hodným príkladom je aj projekt poľnohospodárskeho podniku KEĽO A SYNOVIA s.r.o. vo Veľkých Teriakovciach. Ten rozšíril svoje ubytovacie kapacity o 12 stálych lôžok v 2 samostatne stojacich dreveniciach a upravil okolie areálu v podobe parkovacích plôch a sadových úprav. Potešujúce je, že oba tieto zariadenia neustále rozvíjajú svoje služby v cestovnom ruchu a patria medzi obľúbené ciele návštevníkov regiónu.

„Maximálna výška príspevku na 1 projekt je 30 000 €, resp. 100 000  € v závislosti od zamerania projektu a počtu lôžok. Intenzita podpory predstavuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov, čo v praxi znamená, že minimálne 15 % z celkových oprávnených výdavkov musia tvoriť vlastné zdroje žiadateľa.“ uzatvára manažérka MAS.

Cieľom výzvy je prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne Gemer-Malohont prostredníctvom podpory investícií do ubytovacích zariadení a doplnkových služieb k nim. Všetky potrebné dokumenty sú zverejnené na web stránke MAS v časti Vyhlásené výzvy. Žiadatelia musia splniť viacero podmienok, preto im MAS odporúča vopred konzultovať svoj zámer už vo fáze plánovania prípravy.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí