Stratégia 2007 - 2013

Bez spolupráce s podnikateľmi to nepôjde

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území. Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať. Aj vy môžete byť pri tom.

Vo štvrtok 05. februára 2015 o 15.00 hod. sa v Hrnčiarskej Vsi uskutoční prvé z pracovných stretnutí zamerané na prípravu stratégie miestneho rozvoja. Spoločne sa budeme zaoberať zostavením vízie, aktualizáciou analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození, ako aj analýzou problémov, ktoré je potrebné v našom regióne riešiť. Ak sa chcete podieľať na rozhodovaní o budúcnosti nášho regiónu, príďte medzi nás. Z organizačných dôvodov je potrebné svoju účasť nahlásiť najneskôr do 03.02.2015, a to:

  • telefonicky: 047/5695 533, resp. 0903 772453
  • alebo mailom na: mirkakubka@malohont.sk

V predchádzajúcom období EÚ 2007 – 2013 mala Miestna akčná skupina MALOHONT pomerne obmedzené možnosti podpory podnikateľských subjektov. Finančne mohla podporiť len tie projekty podnikateľov, ktoré boli zamerané na rozvoj cestovného ruchu, konkrétne na budovanie nových a rekonštrukciu existujúcich ubytovacích zariadení a doplnkových služieb k nim. Vďaka tomu bolo zrekonštruovaných, resp. bude vybudovaných celkovo 8 ubytovacích zariadení so 65 stálymi lôžkami a v niektorých prípadoch aj doplnkovými službami ako bazén, sauna, výrivka a pod.

Okrem finančnej podpory umožnila Miestna akčná skupina MALOHONT podnikateľom, ktorí o to prejavili záujem, zúčastniť sa rôznych odborných exkurzií v zahraničí zameraných na výmenu skúseností a ďalším aspoň symbolicky pomohla s propagáciou služieb v cestovnom ruchu najmä prostredníctvom propagačných materiálov. S cieľom podporiť miestnych výrobcov bolo koncom minulého roka zavedené aj regionálne značenie miestnych produktov, ktoré pomôže zviditeľniť certifikované miestne produkty medzi širokou verejnosťou.

Súčasné možnosti podpory podnikateľov sú oveľa širšie a Miestna akčná skupina MALOHONT si musí určiť tie, ktoré chce v nasledujúcich rokoch finančne podporovať. Budú to samozrejme tie, o ktoré bude zo strany podnikateľov záujem, preto je potrebné dať o svojich zámeroch vedieť a podieľať sa na príprave stratégie miestneho rozvoja.

V období 2014 – 2020 bude možné okrem poľnohospodárskych činností podporiť aj ďalšie:

  • zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev (stavebno-technické úpravy a obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest, marketingové aktivity, miestne produkčno-spotrebiteľské reťazce a pod.)
  • investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (aktivity spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou, poskytovanie služieb pre deti, seniorov a pod., spracovanie produktov mimo poľnohospodárstva a potravinárstva a ich a uvádzanie na trh a i.)

Účasť podnikateľov, občianskych organizácií či aktívnych občanov na procese prípravy stratégie miestneho rozvoja je zároveň nevyhnutnou podmienkou pre získanie finančnej podpory, ktorá bude určená na projekty obcí, pričom rovnako to platí aj naopak. Bez spolupráce všetkých sektorov to jednoducho nepôjde.

Kliknite sem:
Pozvánka na pracovné stretnutie – 05. februára 2015 o 15.00 hod. v Hrnčiarskej Vsi