Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (IROP)

Uzatvorenie zmluvy o príspevku:

 • Zmluva o príspevku upravuje práva a povinnosti medzi MAS a prijímateľom/užívateľom pri poskytnutí príspevku zo strany MAS na realizáciu projektu prijímateľa/užívateľa. Vzor zmluvy o príspevku vydáva RO pre IROP.

Predloženie verejného obstarávania/obstarávania na kontrolu na MAS:

 • V zmysle Čl. 3 bodu 23 VZP (Príloha č. 1 zmluvy o príspevku) je prijímateľ/užívateľ povinný predložiť kompletnú dokumentáciu z procesu VO/O na MAS bezodkladne, t.j. do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku.
 • Kompletnú dokumentáciu z procesu VO/O predkladá prijímateľ/užívateľ v zmysle aktuálnej verzie jednotnej príručky: Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2.
 • Forma predloženia: Žiadosť o kontrolu VO + Čestné vyhlásenie (prílohy č. 7 a 8 jednotnej príručky) – v listinnej forme originál a v elektronickej mailom, resp. na CD (WORD + sken vo formáte PDF). Ostatná dokumentácia k VO – len v elektronickej forme mailom, resp. na CD (sken vo formáte PDF).

Realizácia projektu:

 • Záväzným riadiacim dokumentom, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre prijímateľa/užívateľa pri realizácii projektu (v rámci implementácie stratégie CLLD) po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku uzatvorenej s MAS, je Príručka pre užívateľa v platnom znení.

Povinná publicita projektu:

 • Pokyny v oblasti informovania verejnosti o podpore projektu upravuje kapitola 3 príručky pre užívateľa.
 • S cieľom uľahčiť plnenie tejto povinnosti prijímateľovi/užívateľovi zabezpečí MAS spracovanie nálepky na označenie majetku (strojov, motorových vozidiel a pod.) a plagátu/informačnej tabule, ktorá musí byť umiestnená v mieste realizácie projektu, resp. v sídle prijímateľa/užívateľa, ak to charakter projektu neumožňuje. – pripravujeme

Predloženie žiadosti o platbu (ŽoP) na MAS:

 • Prijímateľ/užívateľ je povinný ukončiť realizáciu projektu a predložiť záverečnú ŽoP na MAS, resp. ŽoP na poskytnutie predfinancovania poslednej časti príspevku najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o príspevku.
 • Na stiahnutie:
 • Žiadosť o platbu (príloha č. 3 príručky pre užívateľa)
 • Pokyny k vyplneniu ŽoP (príloha č. 4 príručky pre užívateľa) – účinné od 27.12.2022
 • Pokyny k vyplneniu ŽoP (príloha č. 4 príručky pre užívateľa) – účinné do 26.12.2022
 • Zoznam odporúčaných príloh k ŽoP (pomôcka spracovaná MAS) – pripravujeme
 • Forma predloženia: Žiadosť o platbu vrátane jej prílohy č. 1 – v listinnej forme originál a v elektronickej forme mailom, resp. na CD (XLS + sken vo formáte PDF). Ostatná dokumentácia k ŽoP – len v elektronickej forme mailom, resp. na CD (sken vo formáte PDF).

 

Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (PRV)

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku:

 • Zmluva o poskytnutí NFP upravuje práva a povinnosti medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) a prijímateľom pri poskytnutí príspevku zo strany PPA na realizáciu projektu prijímateľa.

Realizácia projektu:

Povinná publicita projektu:

 • Pokyny v oblasti informovania verejnosti o podpore projektu upravuje kapitola 6.14 príručky pre prijímateľa LEADER.
 • S cieľom uľahčiť plnenie tejto povinnosti prijímateľovi zabezpečí MAS spracovanie plagátu/informačnej tabule, ktorá musí byť umiestnená v mieste realizácie projektu, resp. v sídle prijímateľa, ak to charakter projektu neumožňuje. – pripravujeme

V prípade nejasností, problémov alebo zmien projektu počas trvania zmluvy o poskytnutí NFP, prosíme, kontaktujte PPA.