ČASOVÁ OS

AKO SME SA VYVÍJALI

2002 - 2007

Neformálna spolupráca

Založeniu MAS prechádzala spolupráca 3 susediacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec-Kokavsko a Teplý Vrch, ktorá spočívala najmä v spoločnej propagácii regiónu a v budovaní miestnych personálnych kapacít prostredníctvom pracovných stretnutí, podujatí, projektov, vzdelávacích a informačných aktivít.

2004 - 2005

Rozvoj spolupráce

Spoločný projekt mikroregiónov Rimava a Rimavica a Teplý Vrch v rámci Technickej pomoci SAPARD, ktorý bol zameraný na prípravu stratégie rozvoja územia za aktívnej účasti miestnych subjektov a občanov, bol „najlepšou školou“ v oblasti plánovania miestneho rozvoja. Na týchto skúsenostiach stavia MAS dodnes.

2005

Prvá zmienka o MAS

Myšlienka spojiť územia 3 susediacich mikroregiónov do jednej MAS odznela po prvýkrát na pracovnom stretnutí v Drienčanoch (11. augusta).

2006

Posilnenie spolupráce

Zástupcovia mikroregiónov sa na stretnutí v Kokave nad Rimavicou dohodli na vytvorení pracovnej skupiny pre založenie MAS (17. októbra).

2007

Založenie MAS

Na Ministerstve vnútra SR bolo oficiálne zaregistrované občianske združenie MAS MALOHONT (13. marca). V tomto roku si členovia MAS zvolili spomedzi seba po prvýkrát Výbor MAS a Dozornú radu.

2007 - 2008

Príprava stratégie rozvoja územia MAS

Na základe výstupov z desiatok pracovných stretnutí bola spracovaná a na PPA predložená integrovaná stratégia rozvoja územia MAS na roky 2009 – 2015 pod názvom Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme.

2009

Prvé MAS na Slovensku

Stratégia rozvoja územia MAS na roky 2009 – 2015 bola rozhodnutím PPA schválená a MAS získala na jej realizáciu podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 vo výške 2 499 502,10 €. V tomto roku bola vyhlásená aj prvá výzva na predkladanie projektov a MAS začala s realizáciou grantového programu, ktorý dodnes finančne podporujú obce zahrnuté do územia MAS.

2009 - 2015

7 rokov rozvoja regiónu

V rámci realizácie stratégie vyhlásila MAS celkovo 20 výziev na predkladanie projektov, v rámci ktorých finančne podporila 61 projektov obcí a podnikateľov. Okrem toho podporila cez grantový program 67 malých projektov občianskych organizácií a obcí. Ďalšie zdroje do regiónu priniesla realizáciou 4 projektov spolupráce s MAS zo Slovenska, Českej republiky a Francúzska.

2014

Rozšírenie územia MAS

Územie pôsobnosti MAS sa rozšírilo o ďalšie 4 obce – Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Chvalová a Selce, čím sa počet obcí na území MAS zvýšil na 43 (16. mája).

Regionálna značka pre miestne produkty

Nad rámec územia pôsobnosti MAS bolo do praxe zavedené regionálne značenie miestnych produktov z regiónu Gemer-Malohont, ktorým MAS podporuje a propaguje regionálne produkty.

2014 - 2017

Príprava stratégie miestneho rozvoja

Stratégia miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023 pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom bola prvýkrát predložená na PPA v roku 2015 a po zrušených výzvach znova v rokoch 2016 a 2017.

2015

Otvorenie rozhľadní

Rozhľadne na Maginhrade (16,8 m) a na laze Slopovo (9,5 m), ktoré vybudovala MAS v rámci projektu spolupráce, sa stali obľúbeným cieľovým bodom domácich i návštevníkov regiónu.

2017

Štatút MAS

V programovom období 2014 – 2020 schválila PPA na realizáciu stratégie miestneho rozvoja 3 450 437,62 €, a to vydaním Rozhodnutia o schválení stratégie a udelení štatútu MAS (5. decembra).

2018 - 2020

Byrokratický rozbeh

Po udelení štatútu MAS v roku 2017 sa MAS uchádzala o schválenú podporu ďalšími žiadosťami, ktoré bolo potrebné spracovať a predložiť osobitne na chod MAS, na animácie a na realizáciu stratégie CLLD prostredníctvom PRV a IROP. Prvá výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená v roku 2019.