Názov projektu:

Miestna akčná skupina MALOHONT – chod MAS

Hlavný cieľ:

Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity MAS MALOHONT.

Stručný popis projektu:

Stanovený cieľ dosiahne MAS realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou je Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD a realizáciou podporných aktivít.

Realizáciou aktivít projektu bude zabezpečená činnosť zamestnancov MAS a ostatných personálnych kapacít, interiérové vybavenie, výpočtová technika s príslušenstvom, každodenná réžia, ako aj ostatné potreby súvisiace s výkonom činnosti MAS a implementáciou stratégie CLLD.

Prijímateľ:

Miestna akčná skupina MALOHONT

Výška finančnej podpory z EÚ:

397 468,31 €

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

 

 

Názov projektu:

Miestna akčná skupina MALOHONT – animácie

Hlavný cieľ:

Dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov stratégie CLLD prostredníctvom dostatočnej propagácie a informovanosti o stratégii a území MAS MALOHONT.

Stručný popis projektu:

Stanovený cieľ dosiahne MAS realizáciou hlavnej aktivity projektu, ktorou sú Animačné náklady MAS v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD. Realizáciou aktivít projektu dôjde k zvýšeniu informovanosti a propagácie, rozvoju spolupráce a k budovaniu zručností miestnych aktérov a širokej verejnosti.

Prijímateľ:

Miestna akčná skupina MALOHONT

Výška finančnej podpory z EÚ:

125 516,31 €

Tento projekt je podporený z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka

 

 

Názov projektu:

Implementácia stratégie CLLD

Názov stratégie CLLD:

Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoja je našim mottom

Hlavný cieľ:

Posilniť životaschopnosť regiónu Malohont skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre podnikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou.

Výška finančnej podpory z EÚ:

PRV: 1 668 453,00 €

IROP: 1 259 000,00 €

Tento projekt je podporený z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu regionálneho rozvoja