Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 (PRV):

Kód Názov Zameranie projektu Operačný
program
Predpokladaný termín vyhlásenia Stav
2021/00248 Harmonogram výziev MAS MALOHONT (7.5) – verzia 3 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] apríl 2021 Zverejnená
2021/00247 Harmonogram výziev MAS MALOHONT (7.4) – verzia 3 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] apríl 2021 Zverejnená
2021/00246 Harmonogram výziev MAS MALOHONT (7.2) – verzia 3 CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) [PRV] apríl 2021 Zverejnená

Na stiahnutie:
Harmonogram výziev na rok 2019 – PRV – zverejnený 09.04.2029
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2019) – verzia 1.1 – aktualizované 21.08.2019
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2019) – verzia 1.2 – aktualizované 03.12.2019
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2020) – verzia 2 – zverejnený 28.01.2020
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2020) – verzia 2.1 – aktualizovaný 05.05.2020
Harmonogram výziev MAS MALOHONT (2021) – verzia 3 – zverejnený 01.02.2021

 

Integrovaný regionálny operačný program 2014 – 2020 (IROP):

Aktivita MAS
Oprávnení žiadatelia Forma výzvy Dátum vyhlásenia výzvy Dátum uzavretia výzvy Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu
Špecifický cieľ RO pre IROP: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
A1 Podpora podnikania a inovácií samostatne zárobkovo činné osoby, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

mikro a malé podniky počtom do 49 zamestnancov, okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV v opatrení LEADER a oprávnenými prijímateľmi z OP RH

otvorená 06/2021 do vyčerpania alokácie 479 000 €
Špecifický cieľ RO pre IROP: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry
 • mestá/samostatné mestské časti a obce
 • združenia miest a obcí
 • mikroregionálne združenia
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie
otvorená 05/2021 do vyčerpania alokácie 330 000 €
B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
 • mestá/samostatné mestské časti a obce
 • združenia miest a obcí
otvorená 05/2021 do vyčerpania alokácie 100 000 €
C1 Komunitné sociálne služby
 • mestá/ samostatné mestské časti a obce
 • združenia miest a obcí
 • mikroregionálne združenia
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie
 • cirkevné organizácie
otvorená 06/2021 do vyčerpania alokácie 200 000 €
C2 Terénne a ambulantné služby
 • mestá/ samostatné mestské časti a obce
 • združenia miest a obcí
 • mikroregionálne združenia
 • občianske združenia
 • neziskové organizácie
 • cirkevné organizácie
otvorená 06/2021 do vyčerpania alokácie 150 000 €

Na stiahnutie:
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2021 – verzia 1 – zverejnený 1.3.2021