Čo je
MAS MALOHONT

Miestna

Územie 43 obcí, prevažne z historického regiónu Malohont.

Akčná

Podpora a realizácia aktivít a projektov pre rozvoj regiónu Malohont.

Skupina

Združenie aktívnych ľudí z regiónu Malohont.

Malohont

Všetky naše aktivity sú zamerané na región Malohont a jeho okolie.

Územie MAS MALOHONT

Územie MAS sa rozprestiera vo východnej časti Banskobystrického samosprávneho kraja, na území okresov Rimavská Sobota, Poltár a Revúca. Celková rozloha územia MAS je 721 km2, z čoho 46,3 % tvorí poľnohospodárska pôda a 48,6 % prevažne listnaté lesy.

Miestna akčná skupina MALOHONT pôsobí na území 43 obcí

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Hrušovo, Chvalová, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Selce, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce

Z histórie Malohontu

Do začiatku 19. storočia patrila prevažná časť dnešného územia MAS (75 % rozlohy a 87 % obyvateľov) do historického regiónu Malohont. Zvyšná časť územia bola súčasťou historického regiónu Gemer. V roku 1803 došlo k spojeniu uvedených regiónov do Gemersko-malohontskej stolice (neskôr župy), čím sa skončili samostatné a začali sa spoločné dejiny Gemera a Malohontu.

Hnúšťa

Klenovec

Utekáč

Kokava nad Rimavicou

Šoltýska

Hrušovo

Lukovištia

Ožďany

Rimavské Brezovo

Rimavská Baňa

Lehota nad Rimavicou

Ďubákovo

Babinec

Poproč

Rovné

Potok

Lipovec

Slizké

Španie Pole

Chvalová

Veľký Blh

Teplý Vrch

Zacharovce

Dražice

Padarovce

Drienčany

Budikovany

Hrušovo

Horné Zahorany

Čerenčany

Nižný Skalník

Vyšný Skalník

Kociha

Rimavské Zalužany

Hrachovo

Selce

Sušany

Hrnčiarska Ves

Hrnčiarske Zalužany

Ožďany

Veľké Teriakovce

Kružno

Hostišovce

Kyjatice

Kraskovo

Prístup LEADER

Tento prístup vznikol ako iniciatíva Európskej komisie a jeho skratka vychádza z francúzskeho slovného spojenia Liaison Entre Actions de Dévelopement de le Économie Rurale, čo znamená spájanie aktivít, ktoré podporujú ekonomický rozvoj vidieka. Ide o prístup k rozvoju vidieka, ktorý umožňuje miestnym aktérom rozhodovať o rozvoji územia, v ktorom žijú a pôsobia, a to prostredníctvom prípravy a realizácie stratégie miestneho rozvoja. Tento prístup sa v krajinách EÚ využíva už od roku 1991 a od roku 2007 aj na Slovensku.

7 základných princípov prístupu LEADER

 • Stratégia miestneho rozvoja
 • Prístup zdola nahor
 • Verejno-súkromné partnerstvo
 • Uľahčovanie inovácie
 • Integrované a viac sektorové aktivity
 • Vytváranie sietí
 • Spolupráca
Podmienky MAS
 • Počet obyvateľov MAS musí byť vyšší ako 10 000 a nižší alebo rovný ako 150 000.
 • Hustota obyvateľstva celého územia MAS nesmie byť vyššia ako 150 obyv./km2.
 • Minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7.
 • MAS má právnu subjektivitu, tzn. je zastúpená občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
 • MAS má vytvorenú minimálnu štruktúru orgánov a ich právomocí.
 • MAS je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.
 • Členovia MAS musia pôsobiť na území MAS, tzn. musia mať na území MAS trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku.
 • Z podpory sú vylúčené všetky krajské mestá s výnimkou prímestských častí Bratislavy a Košíc do 5000 obyvateľov (vrátane).
 • Z podpory sú vylúčené aj obce s počtom obyvateľov nad 20 000, ktoré môžu byť súčasťou MAS, ale nemôžu byť príjemcom podpory, ani organizácie nimi zriadené, pričom príjemcom podpory môžu byť subjekty z ich území.
 • MAS má vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou (stratégia CLLD) s jasne formulovanými cieľmi a opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja.
 • Územie MAS, na ktoré sa vzťahuje stratégia, pokrýva súvislé územie ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí.
Všeobecné informácie o MAS MALOHONT
 • Právna forma: občianske združenie
 • Dátum registrácie: 13. marec 2007
 • Počet obcí: 43
 • Rozloha: 721,3 km2
 • Počet obyvateľov k 31.12.2019: 27 698
 • Počet členov k 31.12.2019: 81