Informácie o príprave Miestnej akčnej skupiny MALOHONT a stratégie miestneho rozvoja na programové obdobie 2021 – 2027 s realizáciou až do roku 2030.