Stratégia 2007 - 2013

Pokračujeme v príprave stratégie rozvoja 2014 – 2020

Miestna akčná skupina MALOHONT sa chce aj v období 2014 – 2020 uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie a následne podporovať projekty obcí, podnikateľov i občianskych organizácií pôsobiacich na jej území. Základným predpokladom pre získanie týchto financií je spracovanie stratégie miestneho rozvoja, v ktorej si MAS MALOHONT definuje aktivity, ktoré bude v nasledujúcom období finančne podporovať. Aj vy môžete byť pri tom.

Prvé pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja 2014 – 2020 Hrnčiarska Ves, 05.02.2015, 55 účastníkov

V pondelok 23. februára 2015 o 15.00 hod. sa v Rimavských Zalužanoch uskutoční druhé z pracovných stretnutí zamerané na prípravu stratégie miestneho rozvoja.

V úvode zhrnieme výstupy z predchádzajúceho pracovného stretnutia, ktoré sa konalo v Hrnčiarskej Vsi. Potom si spoločne stanovíme ciele, ktoré chceme dosiahnuť do roku 2022, ako aj priority a opatrenia, na ktoré budeme koncentrovať naše úsilie, čas, financie i miestne zdroje v najbližších 7 rokoch. Ak sa chcete podieľať na rozhodovaní o budúcnosti nášho regiónu, príďte medzi nás. Z organizačných dôvodov je potrebné svoju účasť nahlásiť najneskôr do 20.02.2015, a to:

  • telefonicky: 047/5695 533, resp. 0903 772453
  • alebo mailom na: mirkakubka@malohont.sk

Pozvánka:
Pozvánka na pracovné stretnutie – 23. februára 2015 o 15.00 hod. v Rimavských Zalužanoch