Vízia rozvoja:

Malohont – prosperujúci región príťažlivý pre obyvateľov, podnikateľov i návštevníkov.
Kvalitné a dostupné základné služby vytvárajú podmienky pre spokojný život obyvateľov regiónu, ktorí sa aktívne podieľajú na jeho rozvoji. Prostredie priaznivé pre rozvoj podnikania umožňuje zhodnocovať miestne zdroje a vytvárať pracovné miesta v regióne. Rozmanitá ponuka cestovného ruchu využívajúca prírodný, historický a kultúrny potenciál regiónu je lákadlom pre návštevníkov, ktorí sa sem radi vracajú za zážitkami a poznaním.

Strategický cieľ:

Posilniť životaschopnosť regiónu Malohont skvalitnením života obyvateľov, zlepšením podmienok pre podnikanie, zhodnotením miestneho potenciálu v cestovnom ruchu a spoluprácou.

K dosiahnutiu vízie a strategického cieľa prispieva MAS realizáciou stratégie miestneho rozvoja na roky 2016 – 2023 (ďalej len stratégia) pod názvom Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom, a to pri uplatňovaní princípov prístupu LEADER, ktorými sú napríklad partnerstvo všetkých sektorov, spolupráca, rozhodovanie na miestnej úrovni, využívanie miestnych zdrojov a ďalšie. Tento prístup sa v krajinách EÚ využíva už od roku 1991 a od roku 2007 aj na Slovensku.

Priority stratégie:

  1. Región príťažlivý pre obyvateľov – priorita je zameraná na infraštruktúru malých rozmerov, rozširovanie a skvalitňovanie základných služieb a občianskej vybavenosti s dôrazom na sociálne služby a zvyšovanie participácie občanov na rozvoji územia MAS s cieľom zlepšiť kvalitu života v území MAS. Zároveň zahŕňa aj prevádzkovú činnosť MAS, informačné a vzdelávacie aktivity a propagácia regiónu.
  2. Región príťažlivý pre podnikateľov – priorita rieši potrebu podpory miestnych podnikateľov predovšetkým v oblasti poľnohospodárstva, výroby miestnych produktov, marketingu a spolupráce za účelom udržania a tvorba pracovných miest v území MAS, ako aj posilnenie miestnej ekonomiky.
  3. Región príťažlivý pre návštevníkov – priorita zahŕňa rôznorodé aktivity od budovania nových atrakcií využívajúcich miestne danosti a špecifiká, cez skvalitnenie služieb a informovanosti turistov až po marketing a spoluprácu subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu so zámerom zvýšenia návštevnosti územia MAS, tvorby pridanej hodnoty, pracovných miest a rozvoja ďalších nadväzujúcich služieb.
    Rozpočet: 620 000,00 €

Na stiahnutie:

Stratégia CLLD – verzia 1.5 – bez sledovania zmien – schválená 28.06.2022 – aktuálna
Stratégia CLLD – verzia 1.5 – so sledovaním zmien
Stratégia CLLD – verzia 1.4 – schválená 26.01.2021
Stratégia CLLD – verzia 1.3 – schválená 13.12.2018
Stratégia CLLD v znení dodatku č. 2 – schválená 27.06.2017
Dodatok č. 1 k stratégii CLLD – schválený 23.11.2016
Stratégia CLLD – schválená 11.11.20215