Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-004

 • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
 • Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
 • Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
 • Aktivita: C2 Terénne a ambulantné služby
 • Podporované aktivity:
  • rozvoj terénnych komunitných sociálnych služieb:
   • vybudovanie, rekonštrukcia alebo modernizácia zázemia pre poskytovanie terénnych komunitných sociálnych služieb
   • zvyšovanie kvality terénnych služieb najmä prostredníctvom materiálno-technického vybavenia (napr. vybavenie mobilného tímu poskytujúceho terénne služby)
 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 14. 6. 2021
 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 30. 9. 2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 2. 11. 2021
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.
 • Minimálna výška príspevku: 10 000,00 €
 • Maximálna výška príspevku: 100 000,00 €
 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 150 000,00 €

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve:

Prílohy k žiadosti o príspevok (ŽoPr):

Podporná dokumentácia: