Výzvy MAS

Uzavretie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004 (aktivita C2)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 30.9.2022 uzavrela výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-004 pre aktivitu C2 Terénne a ambulantné služby z nasledovných dôvodov:

  • nedostatočný dopyt v rámci výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-004, nakoľko v nej v rámci 3 posledných hodnotiacich kôl neboli predložené žiadne ŽoPr,
  • MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky z aktivity C2 do iných aktivít, kde je dopyt dostatočný.

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-004

Po tomto termíne už nie je možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.