Spolupráca

So zahraničnými študentmi o 7 princípoch prístupu LEADER

V rámci svojho štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre nás navštívila skupina piatich študentov z Ghany, Kamerunu, Taiwanu, Číny a Južnej Kórei. Hlavnou témou bolo 7 princípov prístupu LEADER, na ktorých funguje MAS od jej založenia.

Cathy z Taiwanu, Sujin z Južnej Kórei, Minzhu z Číny, David z Ghany a Urcil z Kamerunu sú študentmi spoločného dvojročného inžinierskeho štúdia v programe Medzinárodný rozvoj vidieka – IMRD (International Master of Science in Rural Development), ktorý spoločne organizuje 12 európskych a mimoeurópskych univerzít. Jeho súčasťou je aj spracovanie prípadovej štúdie, ktoré prebieha v mesiaci júl na pôde Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a tri dni (18. – 20.07.2017) prebiehalo aj v území našej MAS, kde študenti získavali podklady do prípadovej štúdie priamo z praxe.

V tomto roku je témou štúdie Ex-ante hodnotenie vybraných stratégií miestneho rozvoja, pričom dôraz sa kladie na uplatňovanie princípov prístupu LEADER pri spracovaní stratégií miestneho rozvoja, čomu sa študenti venovali aj počas 1. dňa pobytu v našej MAS. V rozhovore s manažérkou MAS sa zaujímali o to, ako boli z pohľadu MAS dodržané princípy prístupu LEADER pri tvorbe stratégií miestneho rozvoja na národnej úrovni, ako aj na úrovni MAS.

Počas 2. dňa sme im ukázali niekoľko projektov v regióne, ktoré realizovala MAS a žiadatelia z jej územia v predchádzajúcom programovom období. Okruh okolo regiónu sme začali návštevou rozhľadne Maginhrad od obce Horné Zahorany, odkiaľ sme sa presunuli na Teplý Vrch, kde sme študentom spestrili program paddleboardingom. Poobede sme zavítali do obce Klenovec, kde si študenti pozreli Múzeum súkenníctva a gubárstva v zrekonštruovanej kolešni a Klenovskú izbu. Zaujímavou a poučnou bodkou na záver bola návšteva vzdelávacej včelnice Včelí kRaj v Kokave nad Rimavicou.

Po dokončení rozhovoru s manažérkou MAS z prvého dňa bol 3. deň zakončený pracovným stretnutím s niekoľkými členmi a pracovníčkami MAS. Predmetom diskusie bolo opäť 7 princípov prístupu LEADER, na ktorých MAS MALOHONT funguje od svojho založenia. Ďakujeme študentom, že sme sa nad nimi cez rôzne aktivity zamysleli viac ako inokedy a pre zopakovanie ich pripomíname aj vám:

  1. oblastná stratégia miestneho rozvoja
  2. prístup zdola nahor
  3. verejno-súkromné partnerstvo
  4. uľahčovanie inovácie
  5. integrované a viacsektorové akcie
  6. vytváranie sietí
  7. spolupráca

Zároveň ďakujeme aj našim členom, ktorí si v letnom období našli čas na stretnutie so zahraničnými študentmi – Olinke Maciakovej (Mesto Hnúšťa), Elenke Polóniovej (Obec Rimavská Baňa), Tibovi Csúrovi (Obec Veľký Blh) a Jarkovi Hricovi (Občianske združenie Gemerské grúne), ako aj Jarkovi Zvarovi za sprievodné slovo k projektom v obci Klenovec a Dávidovi a Soni za skvelý program vo včelnici. Osobitné poďakovanie patrí Kataríne Melichovej z SPU za prekonávanie jazykovej bariéry a profesionálny prístup k študentom i k nám ako zástupcom MAS.