Regionálne produkty

VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila 16.9.2022 už siedmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v termíne od 17.9 do 31.10.2022. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky/služby z regiónu Gemer-Malohont.

Všetky informácie o aktuálnej výzve nájdete na web stránke: www.gemer-malohont.sk

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov/služieb je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov/poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a v neposlednom rade aj na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, samostatne hospodáriaci roľníci, živnostníci, firmy a iné právnické osoby so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont. Značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá. Novinkou tejto výzvy je možnosť získať značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT aj na služby, medzi ktoré sú zahrnuté ubytovacie a stravovacie služby, zážitky ako sú napríklad doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy alebo vzdelávacie aktivity a tradičné podujatia.

Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb budú držitelia značky povinní označiť svoje zariadenie tabuľkou s logom značky alebo začleniť logo značky do informačných materiálov.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty/služby bude spotrebiteľom zaručovať  pôvod výrobku/služby v regióne Gemer-Malohont,  využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov ako aj šetrnosť výrobcu/poskytovateľa služieb a výrobku/služby k životnému prostrediu.

A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom/poskytovateľom služieb?

  • odlíšenie produktov/služieb z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov/služieb
  • zviditeľnenie výrobkov/služieb pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
  • propagáciu výrobkov/služieb doma a v zahraničí
  • priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR

Miestna akčná skupina MALOHONT ako koordinátor regionálneho značenia v spolupráci s partnermi regionálneho značenia zabezpečí pre certifikovaných výrobcov v rámci 7. výzvy nasledovné formy propagácie:

  • prezentáciu v médiách na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni
  • samolepky a visačky, resp. tabuľku s logom značky na označenie certifikovaných výrobkov/služieb
  • prezentáciu v elektronickej verzii katalógu výrobkov/služieb na web stránke www.gemer-malohont.sk
  • možnosť zapojiť sa do projektov spolupráce zameraných na podporu miestnych produktov/služieb

„Partnermi regionálneho značenia sú miestne akčné skupiny pôsobiace v regióne Gemer-Malohont, a to MAS MALOHONT, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, preto sa záujemcovia môžu obracať na tú organizáciu, ku ktorej majú bližšie“ doplnila Ing. Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

„Partnermi regionálneho značenia sú miestne akčné skupiny pôsobiace v regióne Gemer-Malohont, a to MAS MALOHONT, Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron, MAS Cerovina, VSP Južný Gemer a VSP Stredný Gemer, preto sa záujemcovia o regionálnu značku môžu obracať na tú organizáciu, ku ktorej majú bližšie.“ doplnila Miroslava Vargová, manažérka MAS MALOHONT.

Na stiahnutie:
Výzva č. 07/2022
Formulár žiadosti a kritériá pre udelenie značky nájdete na web stránke www.gemer-malohont.sk

Ďalšie informácie a konzultácie sú poskytované v kanceláriách jednotlivých MAS na kontaktoch uvedených vo výzve na predkladanie žiadostí o udelenie regionálnej značky.

Táto aktivita realizovaná s finančnou podporou OOCR GEMER cez členský príspevok RABBSK, n.o.

 

Mgr. Kristína Račáková
koordinátorka regionálnej značky