Výzvy MAS

V prvých výzvach sme prijali 12 projektov

V decembri minulého roka sme vyhlásili prvé výzvy na predkladanie projektov v rámci realizácie stratégie rozvoja MAS MALOHONT. V čase od 9.2. do 15.2.2010 sme v rámci týchto výziev prijali od obcí z nášho územia spolu 12 projektov.

Prvé dve výzvy MAS na predkladanie projektov v rámci realizácie prístupu LEADER sme vyhlásili 18. decembra 2009. Boli určené pre obce na realizáciu projektov zameraných na úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, objektov spoločenského významu, na budovanie a rekonštrukciu cyklotrás, ihrísk a pod. Celkovo sme na tieto výzvy vyčlenili 363 500,00 EUR (10,5 mil. SK).

V termíne od 09.02. do 15.02.2010 sme prijali a zaregistrovali celkovo 12 projektov s požadovanou sumou vo výške 570 656,06 EUR (17,2 mil. SK).

Do výzvy pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo bolo predložených 9 projektov s požadovanou sumou 503 328,33 EUR, čo je o 72 % viac ako financie vyčlenené na túto výzvu – 293 000,00 EUR. V rámci výzvy pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, na ktorú bolo vyčlenených 70 500,00 EUR, boli predložené 3 projekty s požadovanou sumou 67 327,73 EUR. To je o necelých 5 % menej ako objem financií vyčlenený na túto výzvu.

Počas trvania výzvy sme zorganizovali pre žiadateľov dvojdňový seminár zameraný na prípravu projektov do uvedených výziev a na realizáciu verejného obstarávania k pripravovaným projektom. Okrem toho sme poskytli predkladateľom projektov desiatky osobných, telefonických a mailových konzultácií. Čo bude teraz nasledovať? Na zasadnutí Výboru MAS bude zvolená 7 – členná Výberová komisia MAS, ktorá skontroluje projekty po administratívnej stránke a následne bude hodnotiť jednotlivé projekty podľa vopred stanovených bodovacích kritérií. Zasadnutie Výberovej komisie MAS bude začínať verejnou prezentáciou projektov, o ktorej budú predkladatelia projektov včas oboznámení. Po vyhodnotení projektov budú projekty zaslané na PPA, ktorá vykoná administratívnu kontrolu a definitívne rozhodne o tom, či projekt bude alebo nebude podporený z Programu rozvoja vidieka SR – os 4 Leader.

Na stiahnutie:
Zoznam prijatých a zaregistrovaných projektov v rámci výzvy č.1/PRV/MAS/16 a č.2/PRV/MAS/16