Výzvy MAS

V prvých výzvach sme schválili 8 projektov

Do termínu uzávierky prvých výziev sme prijali dokopy 12 projektov, z ktorých Výberová komisia MAS a následne aj Výbor MAS schválil 8 projektov na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR, z osi 4 LEADER.

V rámci výzvy č. 1/PRV/MAS/16 bolo prijatých 9 projektov a v rámci výzvy č. 2/PRV/MAS/16 boli prijaté 3 projekty. Všetky z nich prešli formálnou kontrolou. Potom bola členmi Výboru MAS zvolená 7-členná Výberová komisia MAS – rovnaká pre obidve výzvy, ktorá 9. marca 2010 vykonala administratívnu kontrolu predložených projektov. Druhý deň hodnotenia projektov začal verejnou prezentáciou projektov, na ktorej mali predkladatelia, resp. spracovatelia projektov možnosť v stručnosti predstaviť svoj projekt. Po prezentácii projektov nasledovalo hodnotenie projektov podľa bodovacích kritérií, v rámci ktorého každý hodnotiteľ hodnotil každý projekt, s výnimkou tých, ktoré predkladal alebo sa podieľal na ich spracovaní. Z bodov pridelených ku každému projektu bol vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie projektov.

V rámci výzvy č. 1/PRV/MAS/16 bolo odporučených na financovanie 5 z 9 preložených projektov v celkovej požadovanej sume 251 080,98 EUR, a to vzhľadom na počet dosiahnutých bodov a výšku financií, ktorá bola na danú výzvu vyčlenená. Hodnota predložených 9 projektov prevyšovala možnosti výzvy o 72 %. V rámci výzvy č. 2/PRV/MAS/16 boli odporučené na financovanie všetky tri predložené projekty s celkovou požadovanou sumou  67 327,73 EUR. Nevyčerpané financie z obidvoch výziev budú presunuté do ďalších výziev pre obce na predkladanie projektov, ktoré sú naplánované na september 2010. Spolu bolo v obidvoch výzvach odporučených Výberovou komisiou MAS na financovanie 8 projektov s požadovanou sumou 318 408,71 EUR, ktoré boli následne schválené Výborom MAS.

Medzi schválené projekty patrí rekonštrukcia knižnice mesta Hnúšťa, rekonštrukcie kultúrnych domov v obci Teplý Vrch, Lukovištia a Čerenčany, úprava verejných priestranstiev v obci Hrachovo a Rimavské Brezovo, ako aj úprava verejných priestranstiev, obnova studní a vybudovanie zastávky v obci Španie Pole.

Výber projektov nie je zo strany MAS MALOHONT záväzný. Rozhodujúce bude stanovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry, na ktorú sme projekty po celom administratívnom procese zaslali 29. marca 2010. To bude známe približne o 2 mesiace.

Výberová komisia MAS pracovala v zložení: Ing. Oľga Maciaková – Mesto Hnúšťa, Bc. Anita Koniarová – o.z. Valgata Drienčany, Pavel Černák – Obec Kružno, Ing. Peter Gulik – Firma Gulik s.r.o. Rimavská Sobota, Ing. Michal Kňažek – Klenovec, Peter Laššák – EUROWOOD PLUS s r.o. Čerenčany, Bc. Gabriel Mihályi – Obec Jesenské

Na stiahnutie:
Schválené a neschválené projekty v rámci výziev č. 1/PRV/MAS/16 a č. 2/PRV/MAS/16