Spolupráca

Týždeň slovensko-francúzskej spolupráce

Zástupcovia partnerskej MAS Pilat z Francúzska sa počas prvého októbrového týždňa (6. – 10.10.) stretli s rôznymi subjektmi pôsobiacimi v cestovnom ruchu v našom regióne a Podpoľaní. Cieľom návštevy zástupcov MAS Pilat z Francúzska bolo zmapovať potenciál a súčasný stav v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Po prvom dni strávenom na ceste z Francúzska do nášho regiónu, sme začali na druhý deň sériou pracovných stretnutí na území MAS Malohont. V Hrachove sa zástupcovia MAS Pilat stretli s majiteľom chaty Ipeľ a spolumajiteľom lyžiarskeho strediska v Kokave nad Rimavicou, so starostom obce Klenovec a svojím pohľadom na problematiku sme prispeli aj ma ako manažérky MAS Malohont a zároveň členky občianskeho združenia OZVENY v Hrachove.

Poobede sme navštívili reštauráciu Koliba v Ožďanoch, rekreačné zariadenie Drieňok, kde sme sa stretli so starostom obce Teplý Vrch a nakoniec sme si prezreli ubytovanie na súkromí v Ostranoch. Večer pokračovalo pracovné stretnutie v Kokave nad Rimavicou na penzióne Močiar s Oľgou Maciakovou, ktorá oboznámila zahraničných expertov s predloženým projektom zameraným na zriadenie turistickej informačnej kancelárie.

Ďalší deň patril rovnako ako u nás, tak v regióne Podpoľanie, pracovným stretnutiam so zástupcami obcí, podnikateľov i mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia alebo plánujú pôsobiť v oblasti cestovného ruchu. Tento deň sme ukončili spoločným pracovným stretnutím zástupcov všetkých troch MAS, na ktorom nám francúzski partneri predstavili niekoľko svojich postrehov z predchádzajúcich dvoch dní:

  • vybavenosť oboch regiónov je podobná, v obidvoch prípadoch sú na tom lepšie zariadenia vo vyšších polohách
  • problémom všetkých rekreačných stredísk (zimných i letných) je ich sezónnosť
  • podnikatelia v cestovnom ruchu sú aktívni ľudia, ktorí rozumejú danej problematike
  • obce riešia problémy najmä s nedostatočne vybudovanou infraštruktúrou, ktorá však môže viesť k rozvoju cestovného ruchu, riešia skôr krátkodobé úlohy, pričom im chýbajú dlhodobé plány
  • problémom je chýbajúca spolupráca, hoci je v území veľa odborníkov, každý pracuje na svojom území, ako podnikatelia tak aj samosprávy
  • chýbajú spoločné riešenia problémov
  • propagácia je slabou stránkou regiónu ako celku i jednotlivých obcí a podnikateľských subjektov, rovnako aj komunikácia medzi jednotlivými subjektmi
  • úplne chýba inštitúcia, ktorá by zastrešovala ponuku všetkých služieb v oblasti cestovného ruchu
  • kladnou stránkou regiónu sú kultúrne podujatia, ktoré však robí len istá časť ľudí

Nájsť za dva dni konkrétne riešenia nebolo možné, nakoľko ide o dlhodobé problémy. Väčšinu z nich si niektorí zástupcovia samospráv, podnikateľov i mimovládnych organizácií v našom regióne uvedomujú už dlhšiu dobu, no do dnes sme sa neodhodlali k žiadnym spoločným krokom. Problém chýbajúcej spolupráce, bez ktorej nie je možné rozvoj cestovného ruchu riešiť, dominoval počas celého pobytu. Nádej vkladáme do predložených projektov a do projektov spolupráce v rámci prístupu LEADER, ktoré nám ponúkajú najmä možnosť učiť sa od skúsenejších.

O svoje postrehy, rady a skúsenosti sa podelili naši hostia počas ďalšieho dňa aj s účastníkmi semináru zameraného na vidiecky cestovný ruch, ktorý organizovala v penzióne Močiar Národná sieť rozvoja vidieka – regionálne pracovisko Banská Bystrica. Semináru sa zúčastnili aj zástupca Banskobystrického samosprávneho kraja.

Výsledkom pobytu zástupcov MAS Pilat v našich regiónoch bolo aj dohodnutie konkrétnych aktivít v projektoch spolupráce. Prvý z nich bude na slovenskej strane zameraný na pomoc pri združovaní podnikateľov, aby boli schopní vytvárať komplexnejšiu ponuku služieb cestovného ruchu (od ubytovania, cez stravovanie po atrakcie, doplnkové služby a pod.) a následne pomoc pri marketingu týchto služieb. Na francúzskej strane bude zameraný na týždeň slovenskej kultúry, nakoľko tradičné podujatia v partnerskom regióne chýbajú. Druhý z projektov bude určený pre poľnohospodárov, ktorí realizujú alebo plánujú realizovať tzv. predaj z dvora. V rámci projektu plánujeme pre nich niekoľkodňovú stáž na farmách vo Francúzsku.

Týždeň pracovných diskusií a stretnutí, za stolom i priamo v teréne, bol pre nás veľkým prínosom najmä kvôli pohľadu „z vonka“, ktorý do súčasného stavu v oblasti rozvoja cestovného ruchu priniesli naši hostia. Slovami francúzskych partnerov – cestovný ruch (a nielen ten) je o vzájomnej spolupráci, komunikácii a nápadoch, ale aj o ľuďoch, ktorí to budú realizovať.