Projekty MAS

Cykloturistické trasy v našej MAS sú už navrhnuté

Miestna akčná skupina MALOHONT realizuje od júna 2009 projekt pod názvom Značené cyklotrasy v regióne, ktorý podporil Banskobystrický samosprávny kraj z financií vyčlenených pre miestne akčné skupiny v kraji. Zámerom projektu je spracovať projektovú dokumentáciu siete cyklotrás v regióne MAS MALOHONT, ktorá je potrebná k ich následnému vyznačeniu v teréne. Tomu však predchádza zmapovanie celého územia po asfaltových cestách i v teréne a návrh vedenia cyklotrás, čo už máme za sebou.

Návrh cyklotrás zahŕňa 100 km existujúcich cyklotrás v mikroregióne Teplý Vrch, ktoré boli vyznačené v minulom roku a viac ako 300 km navrhovaných cyklotrás na celom území MAS. Medzi cyklotrasy je zaradená aj plánovaná Rimavská zelená cesta – samostatná trasa pre nemotorovú dopravu medzi mestom Rimavská Sobota a Hrachovom, s pokračovaním do Hnúšte a odtiaľ do Klenovca, na ktorej výstavbu sa v súčasnosti hľadajú zdroje.

Návrh vedenia cyklotrás bol koncom septembra prerokovaný na pracovnom stretnutí so starostami, ktorí sa ho zúčastnili, ďalší sa mohli vyjadriť mailom. K spracovaniu kompletnej dokumentácie značených cyklotrás v regióne MAS MALOHONT bude potrebné navrhnúť ešte umiestnenie cykloznačenia, zmerať vzdialenosti trás, farebne ich rozlíšiť, zakresliť do máp a pod.

Projekt realizujeme v spolupráci s Ing. Petrom Jankovičom a Ing. Jánom Ľuptákom z Cykloklubu Poľana, ktorí pri mapovaní trás v našom regióne absolvovali stovky kilometrov už niekoľkokrát.

Už v najbližších mesiacoch chce MAS MALOHONT predložiť projekt na ich vyznačenie a vydanie propagačného materiálu s mapou všetkých cyklotrás a so zaujímavými miestami, ktoré sa popri nich nachádzajú. Ak máte aj vy záujem pomôcť pri týchto aktivitách, dajte nám o sebe vedieť.