Spolupráca

Stretnutie zástupcov 12 miestnych akčných skupín

Dňa 08.11.2011 sa na pôde našej MAS MALOHONT v obci Hrachovo uskutočnil workshop zástupcov 12 miestnych akčných skupín združených v Národnej Sieti Slovenských Miestnych Akčných Skupín  (NSS MAS) k problematike súčasného nastavenia Programu rozvoja vidieka v osi 4 – Prístup LEADER s cieľom poukázať na pozitíva a negatíva súvisiace s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja územia a s návrhmi a podnetmi pre jeho efektívnejšie nastavenie v novom programovacom období, ktoré budú prezentované na konferencii organizovanej Národnou sieťou rozvoja vidieka v dňoch 13. – 14. 12. 2011 v Senci.