Výzvy MAS

Dnes sa konalo otvorenie knižnice v Hnúšti

Pred pár rokmi nevyužívaná bývalá budova banky, dnes zrekonštruovaná priestranná knižnica, ktorú môžu mnohí mestu Hnúšťa len závidieť. Aj tak by sa dal stručne charakterizovať projekt, ktorý bol na Mikuláša zavŕšený slávnostným otvorením mestskej knižnice.

Medzi hosťami boli aj zástupkyne Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči, ktorí priniesli do novootvorenej knižnice dary v podobe zvukových kníh pre slabozrakých obyvateľov mesta i jeho okolia. Moderné, priestranné a kvalitne vybavené priestory knižnice sú dôkazom toho, že podporiť tento projekt v rámci realizácie prístupu Leader v našej MAS, bolo dobrým rozhodnutím.

Projekt bol podporený v dvoch etapách v rámci výzvy č. 1 a č. 4 pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a je spolufinancovaný zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR – osi 4 Leader. V ďalšej výzve č. 5 bol schválený projekt zameraný na úpravu parku pri knižnici, čím sa vytvoria ďalšie priestory, ktoré nebudú slúžiť len pre účely knižnice, ale aj pre rôzne kultúrno – spoločenské podujatia v meste Hnúšťa.

Zhotoviteľom diela je firma PUR – STAV KB, s.r.o. a jeho celková hodnota bude 225 tis. EUR, z čoho viac ako 150 tis. EUR budú tvoriť prostriedky z Európskej únie.

V mene kolektívu Kancelárie MAS MALOHONT prajeme knižnici veľa čitateľov, veľa kníh a veľa aktivít v prospech obyvateľov mesta i okolitých obcí.