Spolupráca

Semináre o cestovnom ruchu s lektormi z Francúzska

V dňoch 24. – 28. októbra sa konala ďalšia z aktivít projektu nadnárodnej spolupráce, ktorý realizuje naša MAS v spolupráci s Podpoľaním a s miestnou akčnou skupinou Pilat z Francúzska. Tentoraz išlo o semináre zamerané na výmenu skúseností a prenos praktických príkladov v oblasti rozvoja cestovného ruchu.

Dvaja lektori z partnerskej MAS Pilat sa v rámci 3 seminárov podelili so svojimi skúsenosťami v rozvoji cestovného ruchu vo Francúzsku, konkrétne na území MAS Pilat. Prvý seminár pre subjekty cestovného ruchu v Podpoľaní sa konal v Hriňovej a druhý rovnako zameraný seminár v Malohonte sa uskutočnil v Kokave nad Rimavicou.

Francúzski lektori sa vo svojich prezentáciách zamerali hlavne na podrobné vysvetlenie fungovania spolupráce medzi poskytovateľmi služieb cestovného ruchu a samosprávou, na tvorbu produktov cestovného ruchu a spoločný marketing. Medzi účastníkmi seminárov sa rozprúdili zaujímavé diskusie, v rámci ktorých prejavili záujem o spoluprácu v oblasti cestovného ruchu na území Malohontu i Podpoľania. Seminár splnil očakávania účastníkov, ktorí ho hodnotili ako veľmi pozitívny a prínosný.

Tretí seminár sa konal v Ski centre Košútka v Hriňovej, kde zástupcovia všetkých 3 miestnych akčných skupín zhodnotili priebeh oboch seminárov a prijali závery pre ďalší rozvoj cestovného ruchu v Malohonte a Podpoľaní. Francúzski partneri nám poskytli svoje postrehy zo seminárov, ako aj pohľad na posun v rozvoji cestovného ruchu u nás od ich poslednej návštevy zameranej na cestovný ruch v roku 2009:

  • verejný sektor a súkromný sektor má diametrálne rozdielny pohľad na rozvoj cestovného ruchu, preto je veľmi dôležité robiť aktivity na zintenzívnenie komunikácie a spolupráce verejného a súkromného sektora
  • súkromný sektor deklaruje záujem o spoluprácu, čo je veľmi pozitívny signál, na ktorom je možné stavať spoločné aktivity
  • v Podpoľaní aj Malohonte vidieť posun vo vnímaní partnerstva, spolupráca v územiach sa rozširuje na ďalšie subjekty, ktoré sa aktívne zapájajú do konkrétnych aktivít – je potrebné naďalej posilňovať postavenie partnerstva a riešiť problémy území spoločne
  • je potrebné viac zahrnúť do rozvoja cestovného ruchu verejný sektor, ktorý zatiaľ uprednostňuje riešenie iných problémov pred problematikou cestovného ruchu
  • spoluprácu v oblasti cestovného ruchu je možné začať jednoduchým projektom, ktorého cieľ spojí aktérov cestovného ruchu
  • je potrebné motivovať súkromný sektor, aby prispieval prostredníctvom daní (poplatkov) z ubytovania do pokladnice obce a súčasne motivovať verejnú správu, aby získané finančné prostriedky z cestovného ruchu investovala do jeho ďalšieho rozvoja

Záver tretieho seminára patril príprave ďalšej aktivity projektu spolupráce, ktorou bude výmenný pobyt poľnohospodárov zo Slovenska na farmách vo Francúzsku. Táto aktivita nadväzuje na návštevu francúzskych poľnohospodárov v marci tohto roka, počas ktorej sa oboznámili so situáciou v slovenskom poľnohospodárstve a stretli sa s miestnymi poľnohospodármi.

Ďakujeme všetkým zúčastneným zo Slovenska aj Francúzska za prípravu a realizáciu seminárov, voľného programu i celého pobytu.