Grantový program

Výberová komisia MAS vybrala 11 projektov

Výberová komisia MAS zložená zo starostov, podnikateľov a zástupcov mimovládnych organizácii hodnotila v piatok popoludní (22. mája) 35 projektov, ktoré splnili podmienky administratívnej kontroly. Každý hodnotiteľ hodnotil každý projekt podľa vopred dohodnutých bodovacích kritérií. Z jednotlivých hodnotení bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie.

Minimálny počet bodov získalo až 29 projektov, ale vzhľadom na sumu, ktorá je k dispozícii na prerozdelenie, bolo možné podporiť len 11 z nich, ktoré dosiahli najvyšší počet bodov. Vybraté projekty sú zamerané na vydanie propagačných materiálov, úpravu priestranstva v obciach, voľno časové aktivity a na zakúpenie ekologickej spaľovne do stolárskej dielne. Medzi podporenými žiadateľmi sú obce, mimovládne organizácie i jeden podnikateľský subjekt.

Grantový program bude pokračovať po podpise zmlúv realizáciou podporených projektov, ktorých priebeh a účel použitia financií bude združenie priebežne monitorovať.

Podporeným žiadateľom blahoželáme a nepodporeným ďakujeme za prejavený záujem. Veríme, že ich to neodradí od predloženia projektov do grantového programu MAS v ďalších rokoch. K príprave podmienok a pravidiel grantového programu plánujeme v budúcich rokoch pozývať nielen členov MAS MALOHONT, ale aj záujemcov z radov občianskych združení, spolkov, škôl a iných aktívnych občanov.

Grantový program MAS MALOHONT 2009 je financovaný z rozpočtov 39 obcí zahrnutých do územia MAS.

Na stiahnutie:
Zoznam schválených/neschválených projektov