Výzvy MAS

Prijali sme ďalších 14 projektov obcí

Do výziev na predkladanie projektov, ktoré sme vyhlásili začiatkom septembra, bolo predložených dokopy 14 projektov s celkovou požadovanou sumou 736 238,08 EUR. Koncom novembra bude známe to, ktoré projekty MAS odporučí, resp. neodporučí na financovanie.

Výzvy na predkladanie projektov vyhlásila MAS MALOHONT 2. septembra tohto roka a trvali presne dva mesiace. Rovnako ako pred necelým rokom, aj tentokrát boli určené pre obce na realizáciu projektov zameraných na úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu a modernizáciu rekreačných zón, objektov spoločenského významu, na budovanie a rekonštrukciu cyklotrás, ihrísk a pod.

Do termínu uzávierky na predkladanie projektov (2.11.) sme prijali a zaregistrovali spolu 14 projektov.

V rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16 bolo predložených 11 projektov s celkovou požadovanou sumou 538 159,52 EUR, čo je o necelé 2 % viac ako bolo vyčlenené na túto výzvu (530 000 EUR). Svoje projekty predložili obce Ožďany, Rimavská Baňa, Kokava nad Rimavicou, Babinec, Zacharovce, Drienčany, Utekáč, Rimavské Zalužany, Sušany, Hrušovo a mesto Hnúšťa.

Vo výzve č. 5/PRV/MAS/16, na ktorú bolo vyčlenených 200 000 EUR, boli predložené 3 projekty s požadovanou sumou 198 078,56 EUR, čo je o necelé 1 % menej ako objem financií vyčlenený na túto výzvu. Do tejto výzvy predložili svoje projekty obce Klenovec a Vyšný Skálnik a mesto Hnúšťa.

Počas trvania výzvy sme zorganizovali pre žiadateľov jednodňový seminár zameraný na prípravu projektov do uvedených výziev. Okrem toho sme poskytli predkladateľom projektov desiatky osobných, telefonických a mailových konzultácií.

V najbližších dňoch bude na zasadnutí Výboru MAS zvolená 7 – členná Výberová komisia MAS, ktorá skontroluje projekty po administratívnej stránke a následne bude hodnotiť jednotlivé projekty podľa vopred stanovených bodovacích kritérií. Zasadnutie Výberovej komisie MAS bude začínať verejnou prezentáciou projektov, o ktorej budú predkladatelia projektov včas oboznámení.

Po vyhodnotení projektov budú projekty zaslané na PPA, ktorá vykoná administratívnu kontrolu a definitívne rozhodne o tom, či projekt bude alebo nebude podporený z Programu rozvoja vidieka SR – os 4 Leader.

Na stiahnutie:
Zoznam prijatých a zaregistrovaných projektov v rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16 a č. 5/PRV/MAS/16