Výzvy MAS

Schválili sme 14 projektov v sume 728 078,65 EUR

Do termínu uzávierky na predkladanie projektov, ktorým bol 2. november 2010, sme prijali 14 projektov obcí. Všetky z nich boli Výberovou komisiou MAS a následne aj Výborom MAS schválené na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR, z osi 4 Leader.

V rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16 bolo prijatých 11 projektov a v rámci výzvy č. 5/PRV/MAS/16 boli prijaté 3 projekty. Všetky z nich prešli formálnou kontrolou.

Potom bola členmi Výboru MAS zvolená 7-členná Výberová komisia MAS – rovnaká pre obidve výzvy, ktorá 22. novembra 2010 vykonala administratívnu kontrolu predložených projektov.

Druhý deň hodnotenia projektov začal verejnou prezentáciou projektov, na ktorej mali predkladatelia projektov možnosť v stručnosti predstaviť svoj projekt. Po prezentácii projektov nasledovalo hodnotenie projektov podľa bodovacích kritérií, v rámci ktorého každý hodnotiteľ hodnotil každý projekt, s výnimkou tých, ktoré predkladal alebo sa podieľal na ich spracovaní. Z  pridelených bodov ku každému projektu bol vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie projektov.

V rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16 bolo odporučených na financovanie všetkých 11 projektov, pričom v prípade projektu, ktorý skončil 11. v poradí, doporučila Výberová komisia MAS zníženie požadovaného príspevku o 8 159,52 EUR z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Rovnako všetky 3 projekty predložené v rámci výzvy č. 5/PRV/MAS/16 boli doporučené na financovanie, avšak v plnej požadovanej výške. Nevyčerpané finančné prostriedky v rámci tejto výzvy budú presunuté do výziev v budúcom roku.

Celková požadovaná suma v 14 schválených projektoch predstavuje 728 078,65 EUR.

Medzi schválené projekty patrí pokračovanie v rekonštrukcii mestskej knižnice v Hnúšti s úpravou okolitého parku, vybudovanie športových ihrísk v obci Ožďany, rekonštrukcia bývalej evanjelickej fary v Rimavskej Bani, rekonštrukcia bývalej školy v Babinci na spoločenské centrum v obci, rekonštrukcia kultúrnych domov v obci Kokava nad Rimavicou, Utekáč a v obci Drienčany s použitím výjavov z Dobšinského rozprávok. Ďalším podporeným projektom je vybudovanie bezbariérového vstupu do kultúrneho domu v obci Sušany, rekonštrukcia rekreačnej zóny „Lesík“ v obci Rimavské Zalužany, rekonštrukcia ihriska pri obecnom úrade v obci Zacharovce, rekonštrukcia centrálnej časti obce Hrušovo s vybudovaním oddychovej zóny a rekonštrukciou ihrísk, vybudovanie úseku cyklotrasy v obci Vyšný Skálnik a úprava Bencovho pľacu v obci Klenovec, ktorá je už čiastočne zrealizovaná.

Výber projektov nie je zo strany MAS MALOHONT záväzný. Rozhodujúce bude stanovisko Pôdohospodárskej platobnej agentúry, na ktorú budú všetky projekty do 15. decembra 2010 zaslané na kontrolu. To bude známe približne o 3 – 4 mesiace.

Výberová komisia MAS pracovala v zložení: Milada Kochanová – FO Klenovec, Marta Gortová – szčo Dražice, Viera Feješová – obec Rimavské Brezovo, Ing. Soňa Ňuňuková – obec Kokava nad Rimavicou, Bc. Anita Koniarová – o.z. Valgata Drienčany, Ing. Norbert Keľo – KEĽO A SYNOVIA s.r.o. Veľké Teriakovce, Bc. Gabriel Mihályi – Obec Jesenské.

Na stiahnutie:
Zoznam schválených/doporučených projektov na financovanie z PRV