Výzvy MAS

MAS podporila 8 projektov sumou viac ako 315 000 EUR

Miestna akčná skupina MALOHONT schválila v marci tohto roka 8 z 12 projektov obcí prijatých v prvých výzvach na predkladanie projektov. Tieto projekty boli 25.10. schválené rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave.

Prvé dve výzvy na predkladanie projektov, určené pre obce, vyhlásila MAS MALOHONT v decembri minulého roka. Dokopy v nich bolo predložených 12 projektov, ktoré hodnotila 7-členná Výberová komisia MAS podľa vopred stanovených bodovacích kritérií. Z nich odporučila komisia na financovanie 8 projektov. Dôvodom neschválenia zvyšných 4 projektov bol nedostatok finančných prostriedkov, ktoré vyčlenila MAS na dané výzvy pred ich vyhlásením. Výber projektov zo strany MAS MALOHONT bol oficiálne schválený až rozhodnutím Pôdohospodárskej platobnej agentúry v Bratislave k 25.10.2010.

Medzi schválené projekty patrí rekonštrukcia knižnice mesta Hnúšťa, rekonštrukcie kultúrnych domov v obci Teplý Vrch, Lukovištia a Čerenčany, úprava verejných priestranstiev v obci Hrachovo a Rimavské Brezovo, ako aj úprava verejných priestranstiev, obnova studní a vybudovanie zastávky v obci Španie Pole.

Starostovia podporených obcí podpísali k 27.10.2010 zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v celkovej hodnote 315 895,59 EUR a môžu začať, resp. dokončiť realizáciu svojich zámerov. Uvedené projekty budú financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci realizácie prístupu Leader v MAS MALOHONT.

O realizácii podporených projektov Vás budeme pravidelne informovať.

K nepodporeným patria projekty obcí Rimavské Zalužany, Drienčany, Utekáč a Ožďany, ktoré sa o podporu svojich zámerov uchádzajú v aktuálne uzavretých výzvach na predkladanie projektov.

Na stiahnutie:
Zoznam podporených projektov v rámci výzvy č.1/PRV/MAS/16 a č.2/PRV/MAS/16