Výzvy MAS

Podporíme budovanie turistickej infraštruktúry v lesoch

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlásila začiatkom júna výzvu na predkladanie projektov zameranú na budovanie a obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Celkovo je v nej na projekty vyčlenených 50 000 €.

Medzi oprávnené činnosti, ktoré je možné v rámci tejto výzvy podporiť, patrí budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch ako sú náučné a turistické chodníky, cyklotrasy, odpočívadlá, pozorovateľne, mostíky, turistické značenie, mapové panely, informačné tabule, turistické útulne, ohniská, odpadkové koše, vyhliadkové veže, lanové dráhy, schody, rebríky, chodníky či objekty a centrá biodiverzity na pozorovanie (mokrade, malé vodné plochy, ukážkové lesné biotopy). Aktivity projektu musia byť v súlade s programom starostlivosti o lesy.

O podporu vo výške maximálne 25 000 € na 1 projekt sa môžu uchádzať fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve súkromných vlastníkov a ich združení, obcí a ich združení, cirkvi alebo štátu, ako aj občianske združenia so súhlasom obhospodarovateľa lesa. Minimálna výška podpory na projekt je 10 000 € a intenzita podpory je 100 % z celkových oprávnených výdavkov, tzn. že spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov nie je vyžadované.

Cieľom tejto výzvy je prispieť k zvyšovaniu atraktivity lesa a jeho spoločenskej hodnoty pre život človeka prostredníctvom investícií do doplnkovej infraštruktúry cestovného ruchu v lesných ekosystémoch. Projekty možno predkladať najneskôr do 2.10.2020.

Všetky potrebné informácie o výzve v rámci podopatrenia 8.5 Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov nájdete na:

V tomto roku plánuje MAS MALOHONT vyhlásiť ďalšie 2 výzvy určené pre podnikateľské subjekty, konkrétne v júli pre podopatrenie 6.4 Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností (ubytovacie zariadenie v nadväznosti na rekreačné a relaxačné služby) a v novembri pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov.