Orgány MAS

Konalo sa Zhromaždenie členov MAS

Minulý týždeň (24.06.) sa v Klenovci na Ráztočnom stretli členovia MAS, aby zhodnotili činnosť a hospodárenie MAS za rok 2019, prijali plán činnosti a rozpočtu na rok 2020, diskutovali o aktuálnej situácii a problémoch, ale aj o výzvach MAS.

Prvá časť rokovania patrila zhodnoteniu činnosti MAS za rok 2019, a to po obsahovej aj finančnej stránke:

  • začiatok realizácie stratégie CLLD prostredníctvom vyhlásenia prvej výzvy na predkladanie projektov (PRV), v rámci ktorej prijala MAS prvých 5 projektov obcí s požadovanou sumou takmer 300 000 €
  • ďalšie administratívne úkony súvisiace so získaním podpory na pokračovanie chodu MAS a druhú časť stratégie financovanú zo zdrojov IROP
  • podporu regionálneho značenia miestnych produktov GEMER-MALOHONT
  • realizáciu grantového programu MAS, v ktorom podporila MAS 9 malých projektov občianskych organizácií celkovou sumou 18 000 €
  • vzdelávacie a informačné aktivity
  • propagáciu regiónu Gemer-Malohont
  • spracovanie žiadostí o dotácie pre členov MAS a držiteľov regionálnej značky, vďaka čomu sme pomohli priniesť do regiónu ďalších viac ako 200 000 €

V druhej časti zasadnutia bol členom MAS predstavený plán činnosti a rozpočtu na rok 2020. Po doplňujúcich voľbách do Výboru MAS a Dozornej rady boli informovaní aj o aktuálnom stave implementácie stratégie miestneho rozvoja v programovom období 2014 – 2020, ktoré je najmä kvôli oneskoreniu schválenia podpory na stratégiu a prehnaným byrokratickým procesom stále na úrovni 0 % (čerpanie podpory na projekty predložené do výziev MAS).

Záver zasadnutia bol venovaný výzvam na predkladanie projektov vyhláseným v roku 2020 a plánovaným projektom obcí, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri udržaní činnosti MAS. Bez ich spolufinancovania by MAS čelila oveľa horším finančným problémom, ako je tomu v súčasnosti, čo je spôsobené predovšetkým oneskorenou refundáciou výdavkov MAS zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aj preto ďakujeme všetkým členom MAS, obciam a partnerom za spoluprácu v roku 2019 o to viac, o čo je situácia nepriaznivejšia. Ďakujeme, že to stále ťaháte s nami…

Na stiahnutie:
Správa o činnosti a hospodárení MAS za rok 2019 (2,3 MB)
Plán činnosti MAS na rok 2020 (0,7 MB)
Plánovaný rozpočet MAS na rok 2020 (0,6 MB)
Implementácia stratégie CLLD k 31.12.2019 a plánované výzvy na rok 2020 (0,3 MB)
Pri použití akýchkoľvek údajov prosíme uvádzať ako zdroj MAS MALOHONT.

Foto: Ivan Varga, člen MAS