Výzvy MAS

Oznámenie č. 2 o zmene výzvy MAS_063/7.4/2

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_063/7.4/2 a s účinnosťou od 16.10.2019 upravuje kritériá pre výber projektov stratégie CLLD.

MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je zmena kritérií pre výber projektov stratégie CLLD v rámci PRV SR 2014 – 2020, ktorú RO pre PRV schválil 07.10.2019.

Zmenou výzvy sa v texte výzvy v časti 8. Prílohy k výzve mení príloha: Kriteria pre vyber projektov strategie CLLD v rámci PRV SR – schvalene 07-10-2019.pdf. Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 16.10.2019. Zmeny vo výzve sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Ostatné dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Na stiahnutie:
Výzva MAS_063/7.4/2 – účinná od 16.10.2019