Výzvy MAS

Oznámenie č. 1 o zmene výzvy MAS_063/7.4/2

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje oprávneným žiadateľom, že vykonala zmeny vo výzve MAS_063/7.4/2 a s účinnosťou od 25.09.2019 upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.10.2019.

MAS MALOHONT v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu na predkladanie ŽoNFP spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesov súvisiacich s predložením povinných príloh k ŽoNFP.

Zmenou výzvy sa v texte výzvy v časti 1.2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.10.2019. Zmeny vo výzve sú účinné odo dňa zverejnenia oznámenia o zmene výzvy na webovom sídle MAS, t.j. od 25.09.2019. Zmeny vo výzve sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.

Na stiahnutie:
Výzva MAS_063/7.4/2 – účinná od 25.09.2019