Orgány MAS

MAS má novú predsedníčku aj podpredsedu

Na dnešnom (11.5.) zasadnutí Výboru MAS – v pôvodnom aj novozvolenom zložení – si jeho členovia zvolili spomedzi seba novú predsedníčku MAS, ktorou sa stala Ing. Oľga Maciaková z Hnúšte. Za podpredsedu MAS bol zvolený Peter Laššák z Čerenčian.

V utorok 11.5. zasadal Výbor MAS spolu s Dozornou radou v pôvodnom aj novozvolenom zložení. Hlavným bodom programu boli voľby predsedu a podpredsedu MAS na ďalšie 3 roky. Program zasadnutia otvoril doterajší predseda MAS, Miloš Očenáš, ktorý sa poďakoval členom Výboru MAS aj pracovníčkam MAS za spoluprácu a za možnosť byť na čele MAS pri jej prípravách i pri rozbehnutí realizácie stratégie so získanou podporou z osi 4 LEADER. Pracovníčky MAS mu v mene Výboru MAS aj členov MAS odovzdali ako prejav vďaky kyticu a darček na pamiatku.

V ďalšej časti zasadnutia prebehli voľby predsedu a podpredsedu MAS. Výbor MAS si spomedzi seba jednomyseľne zvolil za predsedníčku Ing. Oľgu Maciakovú z Hnúšte a za podpredsedu bol zvolený Peter Laššák z Čerenčian. Novozvolenej predsedníčke a podpredsedovi MAS želáme veľa síl a energie do práce, ktorá ich pre MAS čaká.

Výbor MAS sa zaoberal aj pripomienkovaním a dopracovaním bodovacích kritérií na hodnotenie projektov predložených v rámci grantového programu MAS. V závere zasadnutia boli členovia Výboru MAS oboznámení so svojimi povinnosťami a informovaní o aktuálnej situácii v MAS.