Spolupráca

Konala sa konferencia Národnej siete rozvoja vidieka SR

Minulý týždeň sa v Senci konala 2. medzinárodná konferencia NSRV SR pod názvom Skúsenosti z implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a podpora národnej a nadnárodnej spolupráce v rámci Osi 4 Leader. Za našu MAS sa zúčastnili 4 zástupcovia.

Konferencia sa konala 1. – 2. decembra 2010 pod záštitou Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR za účasti zástupcov MPaRV SR, Pôdohdopodárskej platobnej agentúry, Ministerstva zemědelství ČR, miestnych akčných skupín zo Slovenska i Česka a ďalších hostí.

Prvý deň konferencie bol zamerný na všeobecné zhrnutie stavu implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (Ján Beňadik, MPaRV SR), na predstavenie Programu rozvoje venkova, prístupu Leader a projekty spolupráce v ČR (Kateřina Bělinová, MZ ČR) a na zhodnotenie aktivít NSRV v roku 2010 vo vzťahu k osi 4 Leader (Malvína Gondová, NSRV SR). Zástupcovia PPA prezentovali poznatky z hodnotenia projektov a autorizácie platieb v rámci osi 4 Leader z pohľadu PPA. Financovaniu miestnych akčných skupín a jeho dopadu na implemetáciu stratégií sa venovala Andrea Hradiská (MAS Lev).

Poobedňajší blok začal stručným predstavením pravidiel projektov spolupráce (Ingrid Kociánová, MPaRV SR) a pokračoval prezentáciou skúseností našej MAS pri príprave projektov spolupráce. Záver dňa patril „Ostrovčekom spolupráce“, v rámci ktorých boli českými MAS predstavené projekty spolupráce. Slovenské aj české MAS mali možnosť vzájomne komunikovať, resp. nájsť si partnerov pre projekty spolupráce.

Počas druhého dňa boli zástupcami českých MAS (Tomáš Šulák, MAS – Partnerství Moštěnka a František Winter) prezentované úspešné projekty národnej a nadnárodnej spolupráce v ČR.

Za našu MAS sa konferencie zúčastnili 3 pracovníčky Kancelárie MAS a predsedkyňa MAS, Oľga Maciaková. Sme rady, že konferencia okrem odborného programu poskytla priestor pre stretnutie a vzájomnú komunikáciu medzi slovenskými i českými MAS. Tešíme sa na stretnutie o rok.