Spolupráca

Návšteva francúzskych farmárov z MAS Pilat

V dňoch 07. – 09. marca sa konala prvá časť výmenného pobytu poľnohospodárov z francúzskej MAS Pilat, ktorí navštívili niekoľko fariem v našej MAS a Podpoľaní. Súčasťou návštevy bola aj príprava projektu spolupráce do výzvy vyhlásenej na Slovensku.

Spolupráca medzi slovenskými MAS MALOHONT a Podpoľanie s MAS Pilat z Francúzska začala v roku 2006, odkedy sa uskutočnilo niekoľko vzájomných stretnutí. Ich výsledkom boli okrem posilnenia spolupráce a lepšieho vzájomného poznania území aj identifikované oblasti možnej spolupráce. Stali sa nimi dve hlavné tematiky – poľnohospodárstvo a cestovný ruch. V oblasti poľnohospodárstva sme si spoločne naplánovali výmenný program určený pre poľnohospodárov. Prvá etapa tejto aktivity sa konala práve v uplynulých dňoch, kedy skupina francúzskych poľnohospodárov navštívila niekoľko poľnohospodárov na území našej MAS a Podpoľania.

Cieľom tejto návštevy bolo oboznámiť poľnohospodárov z MAS Pilat so situáciou v  slovenskom poľnohospodárstve, s jeho výrobnou štruktúrou a legislatívou predaja z dvora. Tejto téme sme sa venovali počas prvého dňa v rámci odborného seminára, ktorý zorganizovalo za našej spolupráce regionálne pracovisko NSRV pre Banskobystrický kraj.

Okrem toho bola účelom výmenného pobytu aj výmena skúseností medzi poľnohospodármi z oboch krajín. K tomu prispeli najmä návštevy u niekoľkých poľnohospodárov v našej MAS a v Podpoľaní, kde sa francúzski farmári oboznámili s fungovaním a zameraním ich činnosti, ako aj s rôznymi problémami či obmedzeniami. Prehliadky priestorov a hospodárskych budov boli doplnené o ukážky výroby a ochutnávky niektorých produktov.

Druhou etapou tejto aktivity bude výmenný pobyt poľnohospodárov zo slovenských MAS na francúzskych farmách, kde im budú vysvetlené spôsoby predaja z dvora vo Francúzsku a budú priamo zapojení do prác súvisiacich s predajom z dvora. Táto cesta sa uskutoční v novembri tohto roka.

Ďalšia aktivita našej spolupráce bude zamerané na cestovný ruch, konkrétne na informačné a vzdelávacie aktivity pre podnikateľov v cestovnom ruchu za účelom rozvoja a zvyšovania kvality ich služieb.

Vyvrcholením spolupráce budú dve prezentačné podujatia všetkých 3 území v roku 2012, z ktorých jedno sa bude konať vo Francúzsku a jeho na Slovensku. V rámci nich budeme prezentovať miestne produkty a služby cestovného ruchu, ktoré budú doplnené o prezentáciu kultúry prostredníctvom vystúpení folklórnych súborov.

 

Všetky uvedené aktivity sa realizujú a budú realizovať vďaka projektu spolupráce, ktorý je na francúzskej strane schválený a na Slovensku bude ešte len predložený. Z tohto dôvodu bola súčasťou návštevy aj príprava projektu spolupráce. Rozhodnutie o jeho schválení, resp. neschválení sa dozvieme pravdepodobne na jeseň tohto roka. Ďakujeme všetkým zúčastneným zo Slovenska aj Francúzska za prípravu, realizáciu a príjemnú atmosféru počas návštevy. Osobitné poďakovanie patrí tlmočníkovi, Romanovi Gajdošovi.