Grantový program

Podporili sme 14 projektov občianskych organizácií a malých obcí

V grantovom programe Región občanom – občania regiónu schválila Výberová komisia MAS 8 projektov a v grantovom programe Pre rozvoj obcí bolo schválených 6 projektov. Dokopy sme podporili 14 projektov celkovou sumou 16 000,- EUR.

V apríli 2013 vyhlásila MAS MALOHONT dve výzvy grantového programu MAS. Jedna bola určená pre občianske organizácie a druhá pre malé obce z územia MAS, ktoré z rôznych dôvodov nepredložili svoje projekty na realizáciu cez Os 4 LEADER. Do termínu uzávierky 20. mája 2013 bolo predložených celkovo 19 projektov občianskych organizácií a 8 projektov obcí. Podmienky administratívnej kontroly nesplnili 2 projekty, z toho 1 projekt občianskeho združenia a 1 projekt obce. V utorok 4. júna sa konalo hodnotenie a výber projektov Výberovou komisiou MAS, ktorá na základe bodového hodnotenia schválila podporu z grantového programu vo výške 16 600,- EUR celkovo pre 14 projektov.

V rámci grantového programu Región občanom – občania regiónu bolo podporených 8 projektov sumou 8 300,- EUR. Ide o projekty, v rámci ktorých sa uskutoční niekoľko podujatí v mlyne vo Veľkých Teriakovciach, bude vydaná kuchárska knižka tradičných receptov z územia MAS a kalendár receptov s hubami. Medzi ďalšie aktivity, ktoré boli podporené, patria aj folklórne slávnosti Klenovská rontouka, stretnutie detí a vedúcich letných táborov v Rimavskom Brezove za posledných 10 rokov, vydanie brožúry prezentujúcej Malohont ako región priateľský k včelám, vybudovanie kaplnky sv. Huberta na Havrilove v Utekáči či vymaľovanie fasády amfiteátra v Hnúšti, v ktorom je zriadená expozičná miestnosť Múzea socialistických kuriozít.

 

Projekty 6 obcí, ktoré boli v grantovom programe Pre rozvoj obcí podporené sumou 8 300,- EUR, sú zameraná na rekonštrukciu autobusovej zastávky v Horných Zahoranoch, na vybudovanie oddychovej zóny v obci Šoltýska či altánku v obci Potok. Okrem toho bude v obci Kociha časť koryta vodného toku pri obecnom úrade, v Dražiciach bude skrášlené verejné priestranstvo s informačnými tabuľami a v obci Slizké bude zhotovené prestrešenie vyústenia prameňa pitnej vody.

Vzhľadom na počet predložených projektov a dostupné finančné zdroje nebolo možné podporiť všetky projekty. Napriek tomu ďakujeme všetkým za zapojenie sa do tohtoročných výziev grantového programu a veríme, že ďalšie zaujímavé projekty predložíte aj v budúcom roku.

 

Grantový program MAS je spolufinancovaný z finančného príspevku 39 obcí zahrnutých do územia MAS:

Babinec, Budikovany, Čerenčany, Dražice, Drienčany, Ďubákovo, Horné Zahorany, Hnúšťa, Hostišovce, Hrachovo, Hrušovo, Klenovec, Kraskovo, Kociha, Kokava nad Rimavicou, Kružno, Kyjatice, Lehota nad Rimavicou, Lipovec, Lukovištia, Nižný Skálnik, Ožďany, Padarovce, Poproč, Potok, Rimavská Baňa, Rimavské Brezovo, Rimavské Zalužany, Rovné, Slizké, Sušany, Šoltýska, Španie Pole, Teplý Vrch, Utekáč, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vyšný Skálnik, Zacharovce.

Na stiahnutie:
Poradie projektov občianskych organizácií
Popis schválených projektov občianskych organizácií
Poradie projektov malých obcí
Popis schválených projektov malých obcí