Ostatné

Školenie k tvorbe projektov absolvovalo 12 účastníkov

Minulý týždeň sme zorganizovali trojdňové školenie zamerané na tvorbu projektov, ktorého sa zúčastnilo 12 účastníkov z územia MAS. Akreditovanú vzdelávaciu aktivitu lektorsky zastrešilo CVNO Banská Bystrica. Cieľom školenia bolo rozšíriť vedomosti a zručnosti členov a miestnych subjektov MAS MALOHONT pri vykonávaní stratégie rozvoja MAS.

Účastníci školenia boli postupne oboznámení s metodikou tvorby projektov a jednotlivými prvkami riadenia projektového cyklu. Teoretická časť školenia bola doplnená praktickou, v rámci ktorej si účastníci mohli na vlastných projektových zámeroch vyskúšať proces tvorby stromu problémov, cieľov a stratégií. Na to nadväzovala príprava projektu využitím logického rámca.

Po absolvovaní školenia získajú všetci účastníci certifikát o absolvovaní vzdelávacej aktivity s akreditáciou MŠ SR.

Školenia sa zúčastnili zástupcovia obcí, podnikateľov, občianskych združení a aktívnych občanov z územia MAS, ktorí vyjadrili spokojnosť so školením, ocenili praktické príklady a odborný i ľudský prístup lektora. Veríme, že získané poznatky a skúsenosti využijú absolventi školenia pri svojej práci i pri realizácii stratégie rozvoja MAS.