Výzvy MAS

Plánované zrušenie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-002 (aktivita B1)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 17.3.2022 plánuje zrušiť výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-002 pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry z nasledovných dôvodov:

  • nedostatočný dopyt v rámci výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-002, nakoľko v nej po 8 mesiacoch od vyhlásenia v rámci 6 hodnotiacich kôl nebola predložená ani jedna ŽoPr
  • MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky z aktivity B1 do iných aktivít, kde je dopyt dostatočný.

https://malohont.sk/vyhlasene-vyzvy/vyzva-mas-irop-b1/

Po uvedenom termíne už nebude možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.