Výzvy MAS

Zrušenie výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-002 (aktivita B1)

Miestna akčná skupina MALOHONT oznamuje žiadateľom, že ku dňu 17.3.2022 zrušila výzvu IROP-CLLD-AMZ8-512-002 pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry z nasledovných dôvodov:

  • nedostatočný dopyt v rámci výzvy IROP-CLLD-AMZ8-512-002, nakoľko v nej ani po 8 mesiacoch od vyhlásenia v rámci 6 hodnotiacich kôl nebola predložená ani jedna ŽoPr,
  • MAS má záujem presmerovať finančné prostriedky z aktivity B1 do iných aktivít, kde je dopyt dostatočný.

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-002

Po tomto termíne už nie je možné predkladať ŽoPr v rámci danej výzvy.