Výzvy MAS

Aktualizovali sme uzávierky hodnotiacich kôl vo výzvach MAS (IROP)

Miestna akčná skupina MALOHONT aktualizovala nasledovné výzvy na predkladanie projektov:

A1 Podpora podnikania a inovácií – aktualizácia č. 1:

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-511-005

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry – aktualizácia č. 1:

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-002

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel – aktualizácia č. 1:

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-001

C1 Komunitné sociálne služby – aktualizácia č. 1:

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-003

C2 Terénne a ambulantné služby – aktualizácia č. 1:

Výzva IROP-CLLD-AMZ8-512-004

Zmeny sú vykonané v dokumente jednotlivých výziev v znení aktualizácie č.1 (so sledovaním aj bez sledovania zmien) a vzťahujú sa na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie, t.j. od 11.2.2022.

Predmetom uvedených aktualizácií je zmena uzávierky hodnotiacich kôl všetkých výziev MAS v rámci IROP.