Ostatné

Obec Zacharovce: Výzva na predloženie ponuky

Obec Zacharovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky: Rozhľadňa obec Zacharovce

Na stiahnutie:
Výzva na predloženie ponuky

Prílohy:
Príloha č. 1 Formulár cenovej ponuky – návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Návrh zmluvy
Príloha č. 3 Výkaz výmer
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie – § 32 ods. 1 písm. f) zákona
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie k predloženiu ponuky
Príloha č. 6 Projektová dokumentácia

Osoba poverená realizovaním verejného obstarávania:
Ing. Ingrid Pláštiková
+421 903 530 919
prerozvoj@gmail.com