Ostatné

Konal sa seminár zameraný na verejné obstarávanie

Seminár pod názvom Postup pri obstarávaní tovarov, stavebných prác a služieb, ktorý sa konal dnes (12.07.) v Hrachove, bol určený predovšetkým pre starostov obcí a osoby podieľajúce sa na príprave projektov pre obce. Zúčastnilo sa ho 20 účastníkov.

Potreba zorganizovať seminár s uvedeným zameraním vychádzala z dvoch novelizácii zákona o verejnom obstarávaní za posledné tri mesiace, ktorými došlo k viacerým zmenám v postupoch pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác.

Účastníkov seminára uviedla do problematiky zmien po novelizácii zákona o verejnom obstarávaní Ing. Martina Pavlovkinová, ktorá je odborne spôsobilou osobou.

Na seminári boli účastníkom okrem toho poskytnuté informácie o tom, ako postupovať podľa tohto zákona v prípade projektov realizovaných cez MAS či ako správne vybrať postup a metódu verejného obstarávania. Zároveň získali základné zručnosti pre realizáciu zákaziek s nízkou hodnotou a základný prehľad o postupe pri podprahovej zákazke.

Záver seminára bol venovaný praktickým príkladom, skúsenostiam z praxe a diskusii ku konkrétnym príkladom.