Výzvy MAS

Prijali sme ďalších 9 projektov

Začiatkom mája tohto roka vyhlásila MAS v poradí druhú výzvu na predkladanie projektov zameranú na ubytovacie zariadenia a doplnkové služby. Výzva bola určená pre živnostníkov, ktorí v nej predložili 9 projektov s požadovanou sumou vo výške 383 316,47 EUR. Výzva na predkladanie projektov bola vyhlásená v rámci realizácie stratégie rozvoja, na ktorú získala MAS podporu z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, konkrétne z osi 4 Leader. Išlo o poslednú možnosť získať finančnú podporu z MAS MALOHONT na investície do ubytovacích zariadení a doplnkových služieb v období rokov 2009 – 2015.

Do termínu uzávierky 11.07.2011 bolo prijatých a zaregistrovaných 9 projektov v celkovej sume 766 632,79 EUR, z čoho 50 % predstavujú požadované financie a 50 % vlastné zdroje žiadateľov. Všetky projekty sú zamerané na prestavbu nevyužitých rodinných domov alebo iných objektov na ubytovanie v súkromí do 10 lôžok, viaceré z nich riešia aj vybudovanie rôznych doplnkových zariadení ako altánok s posedením a krbom, sauna, lyžiareň či bazén. Realizáciou uvedených projektov je dokopy naplánované vytvorenie nových 39 stálych lôžok predovšetkým v obci Kokava nad Rimavicou, kde vznikne 5 nových ubytovacích zariadení. Ďalšie dve ubytovacie zariadenia vzniknú v obci Horné Zahorany a Ďubákovo.

Ak splnia predložené projekty administratívne náležitosti dané vo výzve, mali by byť všetky podporené. Rozhodne o tom začiatkom augusta 7 – členná Výberová komisia MAS, ktorá skontroluje projekty po administratívnej stránke a následne bude hodnotiť jednotlivé projekty podľa vopred stanovených bodovacích kritérií. Po hodnotení budú projekty zaslané na PPA, ktorá vykoná administratívnu kontrolu a definitívne rozhodne o tom, či projekt bude alebo nebude podporený z osi 4 Programu rozvoja vidieka SR – Leader.

Počas trvania výzvy poskytli pracovníčky MAS predkladateľom projektov desiatky osobných, telefonických a mailových konzultácií. Záujem o predloženie projektu malo aj tentokrát viacej subjektov, ktoré od toho kvôli prísnym a nevhodne nastaveným podmienkam odstúpili.

V súčasnosti zároveň začína realizácia 3 projektov schválených v rovnakej výzve, ktorá bola vyhlásená v apríli minulého roka. Hoci projekty boli vyhodnotené na úrovni MAS a zaslané na kontrolu Pôdohospodárskej platobnej agentúre ešte v auguste minulého roka, zmluvy o poskytnutí finančného príspevku boli podpísané až začiatkom júna tohto roka.