Projekty MAS

Monitoring projektov obcí

Členovia monitorovacieho výboru MAS absolvovali vo štvrtok (14.07.) kontrolu priebehu a výstupov projektov, ktoré boli podporené v rámci výziev č. 1/PRV/MAS/16 a č. 2/PRV/MAS/16. Spolu s pracovníčkami MAS navštívili 7 obcí a skontrolovali 8 projektov.

Monitorovací výbor v zložení Ing. Ján Kolimár, Ingrid Palatinusová a Pavel Černák skontroloval 5 projektov podporených v rámci výzvy č. 1/PRV/MAS/16, medzi nimi napríklad aj rekonštrukciu budovy v meste Hnúšťa pre účely knižnice. Ide o prvú etapu projektu, na ktorú mesto nadviazalo druhou etapou podporenou v rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16. K ďalším projektom, ktoré Monitorovací výbor skontroloval patrili rekonštrukcie kultúrnych domov v obci Lukovištia, Teplý Vrch a Čerenčany.

V obci Lukovištia prebehla v rámci projektu rekonštrukcia strechy kultúrneho domu, výmena okien a dverí a v súčasnosti prebieha rekonštrukcia fasády a vybudovanie sociálnych zariadení. V kultúrnom dome na Teplom Vrchu bola okrem výmeny okien a dverí, zrekonštruovaná aj kuchynka a opravené parketové podlahy vo veľkej a malej sále. Obec Čerenčany riešila v rámci projektu prístavbu kultúrneho domu za účelom rozšírenia jeho vnútorného priestoru a rekonštrukciu javiska. V rámci prvej výzvy bol podporený aj projekt obce Španie Pole, v rámci ktorého bola vybudovaná autobusová zastávka, detské preliezky a boli osadené lavičky, smetné koše a kvetináče.

Vo výzve č. 2/PRV/MAS/16 boli podporené 3 projekty zamerané na úpravu verejných priestranstiev. V obci Španie Pole boli vybudované prístrešky nad studňami a v najbližších mesiacoch budú vysadené kry. Predovšetkým na výsadbu zelene je zameraný aj projekt obce Rimavské Brezovo, ktorý je v realizácii. Ide v ňom o výsadbu zelene v parku Ľudovíta Kubányiho a terénne úpravy v jeho okolí. Tretím projektom podporeným v druhej výzve je aj projekt obce Hrachovo, ktorý bol nedávno ukončený. Bolo v ňom upravené priestranstvo medzi požiarnou zbrojnicou, materskou školou a budovou, v ktorej sídli aj MAS MALOHONT, kde okrem spevnených plôch pre parkovanie a peších vznikol aj malý park s lavičkami.

 

Zástupcovia obcí a mesta ocenili možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu svojich zámerov prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny MALOHONT, nakoľko o nich rozhodujú miestni ľudia, ktorí poznajú región lepšie, ako keď sa o projektoch rozhoduje centrálne.

Monitorovací výbor a pracovníčky MAS sa zhodli na tom, že z hľadiska efektívnosti investície a jej využiteľnosti, možno za najlepší projekt považovať rekonštrukciu mestskej budovy pre účely knižnice v meste Hnúšťa. V prípade rekonštrukcie kultúrnych domov je otázna hlavne ich využiteľnosť, ktorá je dôležitá preto, aby investované financie splnili svoj účel, čo bude Monitorovací výbor v budúcnosti priebežne monitorovať.