Výzvy MAS

Informácia o disponibilnej výške financií vo výzvach MAS (IROP) k 30.10.2023

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-001

 • Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu: 280 000,00 €
 • Výška žiadaného príspevku v schvaľovaní po ukončení 17. hodnotiaceho kola (výška žiadaného príspevku v ŽoPr, o ktorých ešte MAS nerozhodla o ich schválení alebo neschválení):
  14 096,77 € (ŽoPr v zásobníku projektov)
 • Výška žiadaného príspevku v schválených ŽoPr:
  278 361,32 €
 • Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu znížená o hodnotu príspevkov v schvaľovaní a schválených príspevkov):
  – 12 458,09 €
 • Uzávierka 18. hodnotiaceho kola: 30.11.2023

 

Vysvetlivky:
ŽoPr – žiadosť o príspevok