MAS MALOHONT dňa 14.12.2023 predčasne uzatvára výzvu z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve !!! 

 

Aktualizácia výzvy č. 2 účinná od 31.8.2023: Predmetom aktualizácie č. 2  sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách, ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok a to prostredníctvom osobitného označenia vykonaných zmien (funkciou sledovania zmien) v texte aktualizácie č. 1 výzvy a v jej prílohách.

Aktualizácia výzvy č. 1 účinná od 11.2.2022: Predmetom tejto aktualizácie je zmena uzávierky hodnotiacich kôl výzvy.


Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Miestna akčná skupina MALOHONT vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie CLLD Srdcom spätí s Malohontom, jeho rozvoj je naším mottom.

Kód výzvy: IROP-CLLD-AMZ8-512-001

 • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
 • Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
 • Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou
 • Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach
 • Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel
 • Podporované aktivity:
  • výstavba, modernizácia, rekonštrukcia zastávok, staníc, parkovísk na linkách prepájajúcich obec s mestom, súčasťou môžu byť vnútorné a/alebo vonkajšie informačné tabule, stacionárne informačné systémy, systémy pre privolanie pomoci v prípade núdze
 • Typ výzvy: otvorená
 • Dátum vyhlásenia: 8. 6. 2021
 • Uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 31. 8. 2021
 • Uzavretie 2. hodnotiaceho kola: 30. 9. 2021
 • Uzavretie 3. hodnotiaceho kola: 2. 11. 2021
 • Uzavretie 4. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2021
 • Uzavretie 5. hodnotiaceho kola: 31. 12. 2021
 • Uzavretie 6. hodnotiaceho kola: 31. 1. 2022
 • Uzavretie 7. hodnotiaceho kola: 30. 3. 2022
 • Uzavretie 8. hodnotiaceho kola: 30. 5. 2022
 • Uzavretie 9. hodnotiaceho kola: 1. 8. 2022
 • Uzavretie 10. hodnotiaceho kola: 30. 9. 2022
 • Uzavretie 11. hodnotiaceho kola: 30. 11. 2022
 • Uzavretie 12. hodnotiaceho kola: 30. 1. 2023
 • Uzavretie 13. hodnotiaceho kola: 30. 3. 2023
 • Uzavretie 14. hodnotiaceho kola: 30. 5. 2023
 • Uzavretie 15. hodnotiaceho kola: 31. 7. 2023
 • Uzavretie 16. hodnotiaceho kola: 2. 10 .2023
 • Uzavretie 17. hodnotiaceho kola: 30. 10. 2023
 • Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané v intervale 1 mesiaca od predchádzajúceho hodnotiaceho kola a to vždy k 30. dňu príslušného mesiaca.
 • Minimálna výška príspevku: 10 000,00 €
 • Maximálna výška príspevku: 100 000,00 €

Na stiahnutie:

Prílohy k výzve účinné od 31.8.2023:

Prílohy k výzve účinné do 30.8.2023:

Prílohy k žiadosti o príspevok (ŽoPr):

Podporná dokumentácia: