Prezentácia regiónu

Hlasuj za katalpu a vyhraj

Hlasujte za hnúšťanskú katalpu v ankete Strom roka 2021 prostredníctvom vášho mailu alebo SMS správou a vyhrajte turistický balíček od OOCR GEMER, balíček regionálnych produktov od MAS MALOHONT alebo darčekový balíček od mesta Hnúšťa.

Ako hlasovať za katalpu v ankete Strom roka?

 1. prostredníctvom vášho mailu na web stránke: https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/strom-roka/finalisti/katalpa_bignoniovita_hnusta
 2. prostredníctvom zaslania SMS správy na číslo 7773 vo formáte STROM*5*kontaktné údaje (uveďte meno, priezvisko a mailovú adresu). Cena spätnej SMS správy je max. 0,2009 eur s DPH.

Ako sa zapojiť do súťaže?

 1. Urobte snímku obrazovky počítača alebo mobilu o Vašom hlasovaní.
 2. V prípade hlasovania prostredníctvom mailu musí byť na snímke obrazovky viditeľné overenie hlasovania. Ak ste hlasovali pred vyhlásením súťaže, bude akceptovaná snímka obrazovky, na ktorej bude informácia o tom, že Vaša mailová adresa už hlasovala.
 3. V prípade hlasovania prostredníctvom SMS správy musí byť na snímke obrazovky viditeľná odoslaná aj spätná SMS.
 4. Snímku obrazovky pošlite najneskôr do 30.9.2021 na adresu katalpahnusta@gmail.com a uveďte svoje meno, priezvisko a telefónne číslo.
 5. Po splnení týchto podmienok budete zaradený do žrebovania o vecné ceny, ktoré do súťaže venovali Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER, Miestna akčná skupina MALOHONT a mesto Hnúšťa.
 6. Svoju šancu na výhru môžete zvýšiť tým, že pošlete snímku obrazovky z hlasovania mailom aj z hlasovania SMS správou, čím budete zaradený do súťaže dvakrát.
 7. Výhercov vyžrebujeme 8.10.2021.

O čo v súťaži hráte?

Spomedzi účastníkov súťaže vyžrebujeme 3 výhercov, z ktorých každá získa jednu z troch cien:

 • turistický balíček od OOCR GEMER v hodnote 50 eur
 • balíček regionálnych produktov od MAS MALOHONT v hodnote 50 eur
 • darčekový balíček od mesta Hnúšťa v hodnote 50 eur

Do kedy trvá súťaž?

Súťaž potrvá do 30.9.2021. Výhercov vyžrebujeme a zverejníme 8.10.2021 na Facebook stránke MAS MALOHONTMesto Hnúšťa.

Ďalšie podmienky súťaže:

 • Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto zahlasuje za hnúšťanskú katalpu.
 • V prípade, že sa výhercom stane osoba mladšia než 18 rokov alebo osoba bez spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou právnou spôsobilosťou na právne úkony, výhra bude odovzdaná jej zákonnému, resp. právnemu zástupcovi po preukázaní oprávnenia zástupcu konať v mene zastúpeného výhercu.
 • Účastníci súťaže súhlasia so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v rozsahu (meno, priezvisko, mailová adresa, telefónne číslo) v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely účasti v tejto súťaži. Zároveň vyhlasujú, že uvedené údaje sú pravdivé a poskytované dobrovoľne. MAS MALOHONT sa zaväzuje uvedené osobné údaje zlikvidovať po ukončení súťaže a vyžrebovaní výhercov.
 • Výhra v súťaži nie je právne nárokovateľná.
 • Spôsob odovzdania výhier bude výhercom oznámený mailom.
 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo fyzicky skontrolovať dodržanie podmienok súťaže v mobile alebo v počítači výhercov.
 • Organizátorom súťaže je Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo, IČO: 45 016 585.