Regionálne produkty

VÝZVA: Regionálnu značku môžu získať ďalší výrobcovia

Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMER vyhlásila 28.8.2023 ôsmu výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie značky regionálny produkt GEMER-MALOHONT. Žiadosti je možné predkladať v termíne do 29.9.2023. Predložené žiadosti posúdi certifikačná komisia, ktorá rozhodne o pridelení ďalších certifikátov pre výrobky/služby z regiónu Gemer-Malohont.

Všetky informácie o aktuálnej výzve nájdete na web stránke: www.gemer-malohont.sk

Cieľom regionálneho značenia miestnych produktov/služieb je odlíšiť, zviditeľniť a podporiť miestnych výrobcov/poskytovateľov služieb, ktorí sa okrem svojej produkcie podieľajú aj na tvorbe pracovných príležitostí, na budovaní dobrého mena regiónu a v neposlednom rade aj na zachovávaní jeho tradícií, hodnôt a jedinečností. Vhodnými žiadateľmi o udelenie značky sú remeselníci, samostatne hospodáriaci roľníci, živnostníci, firmy a iné právnické osoby so sídlom alebo prevádzkou v regióne Gemer-Malohont. Značka je určená predovšetkým pre prírodné a poľnohospodárske produkty, potraviny a remeselné výrobky, ktoré splnia vopred stanovené kritériá. Už po druhýkrát je možné získať značku regionálny produkt GEMER-MALOHONT aj na služby, medzi ktoré sú zahrnuté ubytovacie a stravovacie služby, zážitky ako sú napríklad doplnkové služby v cestovnom ruchu, animačné programy alebo vzdelávacie aktivity a tradičné podujatia.

Po udelení značky budú výrobcovia povinní označiť svoje produkty začlenením loga do etikety alebo samolepkou, príp. visačkou s logom značky alebo označením predajného miesta. V prípade služieb budú držitelia značky povinní označiť svoje zariadenie tabuľkou s logom značky alebo začleniť logo značky do informačných materiálov.

Regionálna značka, ktorou budú označené miestne produkty/služby bude spotrebiteľom zaručovať  pôvod výrobku/služby v regióne Gemer-Malohont,  využívanie tradičných postupov alebo miestnych, príp. regionálnych zdrojov ako aj šetrnosť výrobcu/poskytovateľa služieb a výrobku/služby k životnému prostrediu.

A čo prinesie značenie produktov ich výrobcom/poskytovateľom služieb?

  • odlíšenie produktov/služieb z regiónu Gemer-Malohont od iných výrobkov/služieb
  • zviditeľnenie výrobkov/služieb pre obyvateľov i návštevníkov regiónu
  • propagáciu výrobkov/služieb doma a v zahraničí
  • priestor pre vzájomnú spoluprácu a účasť na rôznych podujatiach a aktivitách, zameraných na podporu predaja miestnych produktov v rámci kraja i celej SR

Kontaktná osoba:

Ing. Branislav Očkaik
koordinátor regionálnej značky
0948 874 652
branislav.ockaik@regiongemer.sk
www.regiongemer.sk