Ostatné

Ubehlo už 5 rokov od oficiálneho založenia MAS

Od oficiálneho založenia Miestnej akčnej skupiny (MAS) MALOHONT v marci 2007 ubehlo už 5 rokov. Boli to pre nás roky stretávania sa, vzájomnej spolupráce i spoznávania sa, ktorým predchádzala niekoľkoročná neformálna spolupráca 3 susediacich mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec – Kokavsko a Teplý Vrch.

Spojenie území, skúseností a aktívnych ľudí prinieslo svoje ovocie už v roku 2008 v podobe spoločnej stratégie rozvoja územia MAS pod názvom Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme, ktorá bola o rok neskôr schválená. Vďaka tomu sme získali finančné prostriedky na jej realizáciu z osi 4 Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, a to vo výške viac ako 2 mil. EUR, ktoré odvtedy rozdeľujeme na projekty obcí a podnikateľov prostredníctvom výziev na predkladanie projektov.

Za posledné dva roky sme schválili dokopy 45 z 50 predložených projektov, ktoré menšou i väčšou mierou prispievajú k zvýšeniu kvality života v našom regióne. Patria medzi ne napríklad rekonštrukcie autobusových zastávok, kultúrnych domov, opravy alebo výstavby nových ihrísk, úpravy verejných priestranstiev či niekoľko nových turistických atrakcií. Popri nich vznikne na území MAS aj desiatka nových ubytovacích zariadení s rôznymi doplnkovými službami a nebudú chýbať ani prvé spoločné marketingové aktivity v oblasti cestovného ruchu.

Za nemenej významný považujeme vlastný grantový program, ktorý nám umožňuje podporovať nápady miestnych združení, škôl a aktívnych skupín obyvateľov. Za štyri roky jeho realizácie bolo zrealizovaných 54 malých projektov zameraných na úpravu významných miest v obciach, na rôzne podujatia a propagáciu.

Okrem uvedených aktivít sme sa každoročne zúčastňovali podujatí v regióne, na ktorých sme približovali činnosť MAS miestnym obyvateľom i návštevníkom regiónu, vydali sme niekoľko propagačných materiálov a zrealizovali rôzne vzdelávacie a informačné aktivity.

rok 2007

registrácia občianskeho združenia MAS MALOHONT
príprava stratégie rozvoja územia MAS
podpísanie dohody o spolupráci s partnermi zo Slovenska a z Českej republiky
realizácia 4 propagačných podujatí v Klenovci, Tisovci, Rimavskej Sobote a v Nitre
vydanie prvého spoločného propagačného materiálu – mapy regiónu
informovanie obecných zastupiteľstiev o význame a aktivitách

 

Pracovné stretnutie k príprave stratégie / Propagačné podujatie MAS v Klenovci

 

rok 2008

dopracovanie a predloženie stratégie rozvoja územia MAS na PPA
realizácia grantového programu – podporených 17 projektov sumou 5 261 EUR
podpísanie dohody o spolupráci s partnerom z Francúzska
realizácia 4 propagačných podujatí v Drienčanoch, Klenovci, Tisovci a v Nitre

vytvorenie a spustenie web stránky MAS

informovanie obecných zastupiteľstiev o stratégii

 

Hodnotenie projektov v grantovom programe / Stratégia rozvoja územia pred odovzdaním

 

rok 2009

schválenie stratégie rozvoja územia MAS a finančnej podpory viac ako 2,4 mil. EUR na vybrané aktivity
zriadenie a rozbehnutie činnosti Kancelárie MAS s 3 pracovníčkami

realizácia grantového programu – podporených 11 projektov sumou 17 000 EUR
spracovanie projektovej dokumentácie Značené cyklotrasy v regióne v rámci projektu spolufinancovaného BBSK

účasť zástupcov MAS na študijnej ceste v MAS – Partnerství Moštěnka v ČR

 

Pripomienkovanie návrhu cyklotrás / Partnerská MAS z ČR na exkurzii u nás

 

rok 2010

administrácia 5 výziev na predkladanie projektov
schválených 25 z 30 predložených projektov obcí a podnikateľov vo výške 864 773 EUR
zazmluvnených 8 projektov obcí vo výške 300 101 EUR
realizácia grantového programu – podporených 13 projektov sumou 16 600 EUR

realizácia 8 vzdelávacích a informačných aktivít
realizácia 5 propagačných podujatí v Drienčanoch, Klenovci, Lehote nad R., Tisovci a v Nitre

účasť zástupcov MAS na odbornej exkurzii v Estónsku a Fínsku

 

Prvé prijaté projekty v rámci osi 4 Leader / Realizácia projektu z grantového programu

 

rok 2011

administrácia 3 výziev na predkladanie projektov
schválených 20 z 20 predložených projektov obcí a podnikateľov vo výške 698 898 EUR
zazmluvnené 3 projekty podnikateľov vo výške 148 536 EUR

realizácia 10 projektov obcí a 1 projektu podnikateľa

realizácia grantového programu – podporených 13 projektov sumou 16 600 EUR

vypracovanie a schválenie 2 projektov spolupráce
realizácia 6 propagačných podujatí Drienčanoch, Klenovci, Lehote nad Rimavicou, Kokave nad Rimavicou, Nitre a v Českých Budějoviciach

realizácia 12 vzdelávacích a informačných aktivít
účasť zástupcov MAS na exkurzii v Rakúsku, Taliansku a Poľsku

Vzdelávacia aktivita Príprava projektov / Účasť členov MAS na exkurzii v Taliansku

 

Nič z uvedených aktivít by sme však nemohli realizovať bez ľudí a bez odbornej i finančnej podpory. Za bohatou mozaikou aktivít, čísel a obrázkov stoja aktívni starostovia, podnikatelia, zástupcovia občianskych združení, kolektívy a jednotlivci, spolupracujúce MAS, regionálne organizácie, médiá a ďalšie inštitúcie.

 

Všetkým Vám patrí naša vďaka.