Výzvy MAS

Podpísané zmluvy k ďalším 9 projektom obcí

V priebehu posledných dní boli podpísané zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na 9 projektov obcí, ktoré boli na úrovni MAS schválené koncom roka 2010 (23.11.) Niektoré z nich sú už zrealizované, ostatné sa budú realizovať v tomto roku.

Jedná sa o projekty, ktoré boli predložené v rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16 a č. 5/PRV/MAS/16 do termínu uzávierky 02.11.2010. Spolu bolo predložených 14 projektov, ktoré Výberová komisia MAS schválila 23.11.2010 a následne ich zaslala na kontrolu na Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA).

Počas tejto kontroly boli zo strany obcí stiahnuté 3 projekty (Ožďany, Vyšný Skálnik a Zacharovce) a ďalšie 2 projekty neboli schválené (Drienčany, Rimavská Baňa). V prvom prípade obec nedoplnila chýbajúce náležitosti projektu do termínu stanoveného vo výzve na doplnenie projektu, v druhom prípade nebolo obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb realizované podľa Usmernenia pre administráciu osi 4 Leader.

Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku boli podpísané k 9 projektom, medzi ktorými sú rekonštrukcie kultúrnych domov v Kokave nad Rimavicou, Utekáči a v Sušanoch, rekonštrukcia rekreačných zón v Rimavských Zalužanoch a v Hrušove, ako aj rekonštrukcia verejného priestranstva na park pri knižnici v Hnúšti. Okrem toho k nim patria aj projekty, ktoré už boli zrealizované v minulom roku, a to rekonštrukcia bývalej školy na spoločenské centrum v Babinci, druhá etapa rekonštrukcie knižnice v Hnúšti a čiastočne upravené verejné priestranstvo v obci Klenovec.

Celkovo bolo v rámci výzvy č. 4/PRV/MAS/16 zazmluvnených 7 projektov s finančným príspevkom 288 988,12 EUR a v rámci výzvy č. 5/PRV/MAS/16 boli podpísané zmluvy k 2 projektom vo výške 125 147,93 EUR.

 

Realizácia projektov je spolufinancovaná Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, Os 4 Leader. Okrem toho sa na financovaní projektov podieľa aj Slovenská republika a nemalý podiel financií predstavujú vlastné zdroje obcí.

Projekt obce Babinec: Rekonštrukcia bývalej školy na spoločenské centrum