Projekty MAS

Projekt spolupráce Kroje našich krajov začína

V prvej polovici februára (09.02.) sa konalo prvé stretnutie koordinačnej skupiny projektu nadnárodnej spolupráce, ktorý realizujeme v spolupráci s 3 miestnymi akčnými skupinami z Českej republiky – MAS – Partnerství Moštěnka, MAS Podhostýnska a Moravská cesta. Na stretnutí koordinačnej skupiny, ktoré sa konalo v Kostelci u Holešova, sme sa dohodli na spoločnom postupe pri príprave a realizácii jednotlivých aktivít projektu spolupráce, pričom podrobnejšie boli rozobrané práve tie, ktoré nás čakajú v najbližšom období.

Cestou na stretnutie sme sa zastavili v prevádzke na výrobu krojov v obci Blatnička, ktorá je vzorovým príkladom toho, ako možno využiť potenciál ukrytý v tradíciách a remeslách v prospech rozvoja regiónu. Okrem zachovávania tradičnej ľudovej kultúry prispieva k tvorbe pracovných príležitostí, k propagácii a spestreniu diania v obci i regióne.

Cieľom projektu Kroje našich krajov je zlepšenie spolupráce medzi partnermi projektu prostredníctvom ich spoločného marketingu so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru.

V rámci projektu zrealizujeme dokopy 3 skupiny aktivít. Jednou z nich je vytvorenie krojov pre folklórne skupiny na území všetkých miestnych akčných skupín zapojených do projektu, ktoré budú slúžiť ako „chodiaca“ reklama na rôznych podujatiach, prostredníctvom ktorej budú prezentované spoločné danosti všetkých MAS, a to tradičná ľudová kultúra.

 

Ďalšia aktivita je zameraná na spracovanie propagačných materiálov, ktorými priblížime širokej verejnosti územia MAS, ich danosti a šikovných ľudí, pričom hlavnou tematikou bude tradičná ľudová kultúra. Zo získanej podpory budú vydané veľkoplošné bannery, pohľadnice, spoločné CD a budú zhotovené aj miniatúrne krojové bábiky ako netradičný propagačný materiál.

 

 

 

Dôležitou súčasťou projektu sú animačné podujatia, ktoré sa budú konať vo vybraných zariadeniach cestovného ruchu a na tradičných festivaloch na území všetkých partnerov. Práve na týchto podujatiach dôjde postupne k spojeniu výstupov všetkých aktivít projektu spolupráce, nakoľko všetky 4 MAS sa tu budú prezentovať prostredníctvom propagačných materiálov a živých vystúpení folklórnych súborov, ktoré neodmysliteľne patria k tomu, čo môžu zapojené MAS ponúknuť domácim i návštevníkom.

Realizácia projektu bude trvať do konca roka 2012.

Na slovenskej strane je projekt spolufinancovaný z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce.